PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Analýza a syntéza vybraných složek terestrických a vodních ekosystémů v krajině
MŠMT ČR, MSM 153100014 (1999 - 2004)
Na projektu se podílel:  M. Duchoslav (spoluřešitel)

Záměr navázal na základní výzkum ekosystémů v krajině a na aplikační výstupy směřující k jejímu optimálnímu využívání. Byl rozčleněn na studium následujících dílčích problémů: georeliéfu, kvalitativních vlastností půdy, vodních a mokřadních ekosystémů, vegetace aluvia řeky Moravy, ekologických funkcí fauny a krajinného ekosystému na chorické úrovni.


Seznam hlavních projektů katedry botaniky