PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

UKONČENÉ PROJEKTY
Zvyšování konkurenceschopnosti studentů oboru botanika a učitelství biologie (CZ.1.07/2.2.00/15.0316)
Evropský sociální fond v ČR, operační program EU „OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost“, název prioritní osy „Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj“ (CZ.1.07/2.2.00/15.0316) (2011 - 2013)

Řešitelský tým:

A. Lebeda - koordinátor
V. Ondřej - kontaktní osoba, zástupce koordinátora
V. Knichalová - projektová manažerka
M. Kitner - garant kurzu
E. Křístková - garant kurzu
B. Mieslerová - garant kurzu
B. Navrátilová - garant kurzu
I. Petrželová - garant kurzu
B. Sedláková - garant kurzu
M. Sedlářová - garant kurzu
I. Vaculová - administrativní pracovnice
D. Vondráková - laborantka

Tento inovační projekt si klade za cíl zvýšit znalosti a konkurenceschopnost cílových skupin projektu ve dvou rovinách: 1. držet krok výuky s rozvojem přírodních a biologických věd (např. metody molekulární biologie); 2. lépe připravit cílové skupiny na konkurenci a nové požadavky trhu práce (aplikované předměty, zapojení domácích i zahraničních odborníků z praxe). Klíčové aktivity zahrnují přípravu, realizaci a etablování nových a inovovaných kurzů v rámci oboru Botaniky (navazující magisterský, 1507T004) a oboru Učitelství biologie pro střední školy (navazující magisterský, 7504T029). Tyto aktivity jsou podporovány spolupráci mezi Katedrou botaniky PřF UP v Olomouci a zástupcem privátní sféry (Agritec Plant Research s.r.o.) s cílem navázat kontakty studentů s organizacemi aplikovaného výzkumu a šlechtění rostlin. Cílovou skupinou jsou studenti naší univerzity. V rámci projektu jsou pořádány propagační aktivity (workshopy, dny otevřených dveří, propagační materiály) na získávání talentovaných studentů SŠ.

Stránky projektu: www.isb-up.cz (rozpracovaná verze)

Partner: Agritec Plant Research s.r.o. - www.agritec.cz

Variabilita složek a interakcí v rostlinném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev
MŠMT ČR, MSM 6998959215 (2005 - 2011)
Na projektu se podíleli:  A. Lebeda (řešitel)
I. Doležalová (spolupracovník)
J. Gajdová (spolupracovník)
M. Kitner (spolupracovník)
B. Mieslerová (spolupracovník)
I. Petrželová (spolupracovník)
M. Sedlářová (spolupracovník)
D. Skálová (spolupracovník)
B. Sedláková (spolupracovník)
urban (spolupracovník)

Výzkumný záměr je zaměřen na komplexní analýzu a poznání vybraných modelových patosystémů, především z hlediska struktury, hiearchie a variability složek, interakcí, vlivu faktorů prostředí a jejich projevů. Důraz je kladen na poznání biodiverzity a genetické variability patogenů a hostitelských rostlin, včetně jejich časových a prostorových změn. Jedním z cílů je také identifikace a charakterizace nových forem patogenů a vytvoření jejich referenční sbírky pro další výzkumné použití, ale i detekce zdrojů rezistence v genových zdrojích kulturních a planě rostoucích rostlin. Interakce rostlina-patogen-prostředí budou studovány na populační, individuální, histologické, cytologické, fyziologické, biochemické, biofyzikální a molekulární úrovni. Předmětem studia budou různé mechanismy rezistence a jejich pravděpodobné genetické založení. Základem studia bude molekulárně-genetická analýza variability rostlinného patosystému a jeho jednotlivých složek na úrovni polymorfismu a exprese mRNA a proteinů a identifikace genů nebo genomických segmentů odpovědných za rezistenci rostlin resp. nebo patogenezi fytopatogenních organismů. Rovněž budou studovány fyziologické, biochemické a biofyzikální procesy podmiňující a doprovázející interakce mezi rostlinami, patogeny a prostředím. Vliv biotických a abiotických stresových faktorů na rostlinný patosystém bude analyzován i pomocí matematického modelování.

Spolupráce s Katedrou biochemie, k. buněčné biologie a genetiky a k. experimentální fyziky.

Diagnostika a metody integrované ochrany proti karanténním a dalším ekonomicky významným patogenům plodové a listové zeleniny
MZe ČR (NAZV) QH 71229 (2007 - 2011)
Na projektu se podíleli:  A. Lebeda (řešitel)
B. Sedláková (spoluřešitel)
I. Petrželová (spoluřešitel)
D. Vondráková (spoluřešitel)

Projekt se zabývá diagnostickými metodami, variabilitou patogenů, účinností fungicidů a rezistencí odrůd hostitelských rostlin. Hlavním cílem je inovace metod ochrany vůči virovým, bakteriálním a houbovým chorobám plodové a listové zeleniny.

Koordinační pracoviště: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně

Inovace metod ochrany slunečnice
MZe ČR (NAZV) QH 71254 (2007 - 2011)
Na projektu se podíleli:  A. Lebeda (řešitel)
D. Vondráková (spolupracovník)
M. Sedlářová (spoluřešitel)

Cílem je vypracovat účinnější metody ochrany slunečnice vůči škodlivým organismům přemnožujícím se v důsledku nárůstu pěstebních ploch této plodiny v ČR. Na KB PřF UP je řešena část projektu zaměřená na plíseň slunečnice (Plasmopara halstedii). Studium rozšíření v ČR a identifikace ras tohoto patogenu, , podmiňuje efektivní pěstování rezistentních hybridů slunečnice. Koordinační pracoviště: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v.v.i., Praha-Ruzyně

Leafy vegetables germplasm, stimulating use
EU, AGRI GEN RES 2005 (2006 - 2010)
Na projektu se podíleli:  A. Lebeda (řešitel)
E. Křístková (spolupracovník)

Koordinační pracoviště: CGN Wageningen (Nizozemí)
Morfologická charakterizace genotypů listových zelenin, stanovení jejich reakce k biotickým a abiotickým faktorům, chuťových vlastností a možností využití ve zpracovatelském průmyslu.

Zavedení konfokální mikroskopie do výuky fytopatologie
FRVŠ 333/2010 (2010)
Na projektu se podílel:  M. Sedlářová (řešitel)

Inovace výuky fytopatologie o konfokální laserovou skenovací mikroskopii.

Alternativní přístupy ve využití biotechnologií pro zvyšování rezistence vybraných luskovin k houbovým patogenům
MZe ČR (NAZV) QD 60099 (2006 - 2009)
Na projektu se podíleli:  A. Lebeda (řešitel)
M. Kitner (spoluřešitel)
M. Sedlářová (spoluřešitel)

Koordinační pracoviště: AgriTec, Šumperk (odpovědný řešitel Ing. L. Švábová, Ph.D.)

Květena České republiky - dodatky
GA ČR (2007 - 2009)
Na projektu se podíleli:  B. Trávníček (spoluřešitel)
M. Dančák (spolupracovník)
M. Duchoslav (spolupracovník)

Květena České republiky je dosud nejucelenějším a nejpodrobnějším dílem o našich cévnatých rostlinách a nyní se blíží ke svému dokončení. Je to komplexní a kritické taxonomické a chorologické zpracování s karyologickou, ekologickou a cenologickou charakteristikou jednotlivých druhů. Je založena na originálním studiu rostlinného materiálu s využitím současných vědeckých poznatků v metodice studia. Projekt se týká zpracování závěrečné části zmíněného kompendia a bude zahrnovat dodatky k dosud vydaným dílům.

Praktická fytopatologie
FRVŠ 0078/2009 (2009)
Na projektu se podíleli:  M. Sedlářová (řešitel)
Z. Trojanová (spolupracovník)
J. Sedlář (spolupracovník)

Zavedení nového předmětu Praktická fytopatologie - BOT/PFP do výuky (LS, 1+2 h / př+cv). Tvorba materiálů k výuce. Rozšíření http://botany.upol.cz/atlasy/ o houbové choroby rostlin.

Obecná mikrobiologie pro biologické obory
FRVŠ 1147/2009 (2009)
Na projektu se podíleli:  B. Mieslerová (řešitel)
M. Sedlářová (spolupracovník)
J. Medková (spolupracovník)

Modernizace přednášek, nová náplň praktických cvičení mikrobiologických předmětů. Vytvoření elektronických výukových materiálů http://botany.upol.cz/atlasy/testy/index.php .

Národní program konzervace a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství
B 3.7 Fytopatogenní mikroorganismy
MZe ČR, NPGZ-M/03-023 (2004 - 2008)
Na projektu se podíleli:  A. Lebeda (řešitel)
M. Navrátil (spoluřešitel)
A. Poulíčková (spoluřešitel)
M. Sedlářová (spoluřešitel)
P. Hašler (spolupracovník)
B. Mieslerová (spolupracovník)
I. Petrželová (spolupracovník)
B. Sedláková (spolupracovník)
urban (spolupracovník)
D. Vondráková (spolupracovník)

Program byl přijat MZe ČR pro léta 2004-2008 jako společná platforma pro konzervaci a využívání genetických zdrojů
Koordinační pracoviště:Výzkumný ústav rostlinné výroby Praha-Ruzyně.

Aktivní začlenění SŠ pedagogů do tvorby a využití multimediálních výukových programů ve výuce biologie
Evropský sociální fond v ČR (2006 - 2008)
Na projektu se podíleli:  Felnerová I. (řešitel)
L. Kincl (řešitel)

Charakteristika projektu:
Cílem projektu je přispět ke zlepšení úrovně výuky biologie na středních školách s využitím potenciálu středoškolských pedagogů. Předkládaný projekt navrhuje konkrétní strategii, která v sobe zahrnuje:
• vytvoření biologicky zaměřených multimediálních výukových programových základů
• sestavení databází obrazových modulů a vhodných internetových odkazů
• prostřednictvím atraktivních výukových prezentací účinně motivovat středoškolské pedagogy k dalšímu vzdělávání, a to jak po stránce odborné specializace, tak i v informačních technologiích.

Projekt bude realizován kombinovaným týmem VŠ a SŠ odborníků a studentů PřF učitelského studia. SŠ pedagogové partnerských škol budou v projektu působit hlavně jako konzultanti ohledně náplně a rozsahu prezentací tak, aby po všech stránkách odpovídaly středoškolské úrovni.

Využití techniky fúze protoplastů ve šlechtění hospodářsky významných plodin rodu Brassica, Cucumis a Solanum.
MZe ČR (NAZV) QD 4108 (2004 - 2007)
Na projektu se podíleli:  B. Navrátilová (řešitel)
A. Lebeda (spoluřešitel)

Cílem projektu je optimalizovat netradiční metody hybridizace pomocí fúze protoplastů u hospodářsky významných plodin. Metoda má přispět ke vzniku jedinečných kombinací genů různých rostlinných druhů, které není možné získat cestou klasického křížení a nabízí překlenutí sexuálních bariér ve šlechtění rostlin. Cílem fúzí protoplastů je přenos významných znaků rezistencí vůči patogenům, abiotickým stresům a kvalita semene.
Cílem tohoto výzkumu je vyvinout metodiky pro symetrickou a asymetrickou fúzi protoplastů jak elektrickým polem, tak chemicky u zemědělských plodin a planých druhů rodu Brassica, Cucumis a Solanum. Vybrané genotypy jednotlivých plodin budou hodnoceny z hlediska výtěžnosti, životnosti a regenerace protoplastů. Průběh somatické hybridizace bude sledován cytologicky. Hybridnost produktů fúzí a případně získaných regenerantů bude ověřována cytologicky a také metodami molekulární biologie. Vytvořené rostlinné materiály mohou přispět k rozšíření genetické variability u použitých hospodářských plodin.

Vybudování biologicko-ekologické laboratoře na PřF UP
FRVŠ 2208 (2007)
Na projektu se podíleli:  Rulík, M. (řešitel)
M. Duchoslav (spoluřešitel)

Biologie a ekologie polyploidního komplexu Allium oleraceum L.
GA ČR, GP 206/04/P115 (2004 - 2006)
Na projektu se podílel:  M. Duchoslav (řešitel)

Cílem projektu je studium řady aspektů biologie a ekologie polyploidního komplexu Allium oleraceum L. Projekt hodlá analyzovat následující aspekty: (a) rozšíření a ekologické nároky cytotypů Allium oleraceum L. ve vybraných regionech Evropy, (b) stanovení velikosti genomu v rámci polyploidního komplexu A. oleraceum, zhodnocení korelace mezi polyploidním stavem a velikostí genomu a zhodnocení míry vnitro- a mezipopulační variability ve velikosti genomu A. oleraceum na geografickém a ekologickém gradientu, (c)analýza anatomie a morfologie jednotlivých cytotypů a ověření možnosti rozlišení cytotypů na základě jednoduchých morfologických/anatomických znaků, stanovení růstových charakteristik jednotlivých cytotypů a charakteristika alokace biomasy do jednotlivých komponentních orgánů a (d) zhodnocení míry fenotypické plasticity v parametrech ovlivňujících fitness (alokace zdrojů). Pro interpretaci zjištěného geografického rozšíření a ekologické diferenciace cytotypů budou využita data o variabilitě ve velikosti genomu, stanovištních parametrů prostředí a biologických vlastností jednotlivých cytotypů.

Zřízení algologické výukové laboratoře
FRVŠ 184/2006 (2006)
Na projektu se podíleli:  A. Poulíčková (řešitel)
P. Hašler (spolupracovník)

Projekt je zaměřen na inovaci výuky algologických kurzů KB PřF UP - zavedení nových metod studia sinic a řas.

Názorné učební texty z anatomie cévnatých rostlin a houbových organismů - fytopatologie
FRVŠ 1225/2006 (2006)
Na projektu se podíleli:  V. Vinter (řešitel)
M. Sedlářová (spoluřešitel)
J. Rod (spolupracovník)
J. Sedlář (spolupracovník)

Projekt je zaměřen na zvýšení názornosti látky z patologické anatomie rostlin (a současně dokumentace původců houbových chorob rostlin) v rozsahu, který není možné zajistit klasické práci s mikroskopem a stereomikroskopem ve cvičeních z botaniky a fytopatologie.

Květena České republiky - svazek 8/2
GA ČR, GA 206/04/0786 (2004 - 2006)
Na projektu se podíleli:  B. Trávníček (spolupracovník)
M. Dančák (spolupracovník)

Osmisvazková Květena České republiky je dosud nejucelenějším a nejpodrobnějším dílem o našich cévnatých rostlinách a nyní se blíží ke svému dokončení. Je to komplexní a kritické taxonomické a chorologické zpracování s karyologickou, ekologickou a cenologickou charakteristikou jednotlivých druhů. Je založena na originálním studiu rostlinného materiálu s využitím současných vědeckých poznatků v metodice studia. Projekt se týká zpracování druhé, závěrečné poloviny posledního, osmého svazku zmíněného kompendia. Tato druhá polovina osmého svazku bude obsahovat celkem 6 čeledí jednoděložných.

Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. lacustris v šumavských jezerech a kulturách ex situ
GA ČR, GA 206/04/0967 (2004 - 2006)
Na projektu se podílel:  M. Čtvrtlíková (spoluřešitel)

Isoëtes echinospora a I. lacustris jsou kriticky ohrožené vodní kapraďorosty rostoucí v šumavských jezerech Plešném a Černém. Recentně bylo zjištěno, že oba druhy na přirozených stanovištích zastavují svoji sexuální reprodukci, přestože v podmínkách kultivace ex situ či in vitro jejich rozmnožování pokračuje. Nízká teplota vody, acidifikace, mírná eutrofizace, snížená průhlednost vody rozvojem fytoplanktonu, perifyton nebo toxicita Al by mohly být příčinami. Projekt zahrnuje dlouhodobé nedestruktivní moni torování populací i jedinců šídlatek na přirozených stanovištích a trvalých studijních plochách v obou jezerech pomocí potápěčské techniky. Srovnáním v experimentálních kultivacích - in situ v kontejnerech umístěných do jezer, v laboratoři a ex situ ve venkovní kultuře - je studován vztah mezi fyzikálně-chemickými vlastnostmi jezerní vody, substrátu a stavem nalezených populací.

Cytologické a biochemické aspekty interakce rostlin a patogenů (model Lactuca spp.-Bremia lactucae)
GA ČR, GP 522/02/D011 (2002 - 2005)
Na projektu se podílel:  M. Sedlářová (řešitel)

Aplikace nových metodických přístupů (cytochemická detekce aktivních forem kyslíku, spolupůsobících enzymů, studium apoptózy) k poznání funkce buňky v interakcích hostitel-patogen za použití modelové interakce Lactucae spp.-Bremia lactucae.

Studium produkce biologicky aktivních látek řasami a sinicemi
GA ČR, GA 522/03/0323 (2003 - 2005)
Na projektu se podíleli:  A. Poulíčková (řešitel)
M. Strnad (řešitel)

V posledních letech se v literatuře stále častěji objevují zmínky o tom, že mnohé řasy mohou produkovat růstové regulátory a antibakteriální látky. Možnosti využití obou skupin látek lze očekávat jak v zemědělství, tak v medicíně. Vzhledem k těmto skutečnostem je třeba
1. vybrat vhodné kmeny, optimalizovat jejich kultivaci v serologických destičkách a charakterizovat jejich růstové parametry 2. vyvinout jednoduché metody testování produkce fytohormonů různými kmeny řas 3. exaktními metodami stanovit hladiny různých rostlinných hormonů v řasách 4. izolovat a identifikovat nové řasové růstové regulátory a 5. testovat biologické aktivity řasových extraktů. Věříme, že tento projekt povede k výběru řasových kmenů, produkujících rostlinné hormony, které mohou být využitelné v zemědělství. Chceme se pokusit izolovat řasy, které produkují obtížně syntetizovatelné fytohormony. Takové řasy by mohly být použity pro jejich výrobu.

Pastva jako prostředek údržby trvalých travních porostů v CHKO
MŽP ČR, VaV 620/11/03 (2003 - 2005)
Na projektu se podílel:  J. Mládek (řešitel)

Rozvoj informačního systému a podpora komunikačních technologií na Univerzitě Palackého.
Podprojekt: Komunikační a informační technologie pro botanickou zahradu UP
FRVŠ 21900036/11 (2005)
Na projektu se podílel:  A. Lebeda (spoluřešitel)

Stresová a patologická biologie, biochemie a bioenergetika rostlin.
MŠMT ČR, MSM 153100010 (1999 - 2004)
Koordinátor projektu:  Prof. RNDr. Pavel Peč, CSc. (katedra biochemie)
Na projektu se podíleli:  A. Lebeda (řešitel)
B. Mieslerová (spoluřešitel)
I. Petrželová (spoluřešitel)
I. Doležalová (spoluřešitel)
M. Sedlářová (spoluřešitel)

Projekt byl zaměřen na studium obranných mechanismů rostlin vůči patogenům. Katedra botaniky zajistila část týkající se:

EU GENE-MINE (QLK5-2000-00722; Quality of life and management of living resources,
Key action 5.1.1. Sustainable agriculture, Sustainable management of resources in agriculture) „Improved use of germplasm collections
with the aid of novel methodologies for integration, analysis and presentation of genetic data sets“
EU, GENE-MINE QLK5 -2000 (2001 - 2004)
Na projektu se podíleli:  A. Lebeda (řešitel)
I. Doležalová (spoluřešitel)
V. Vinter (spoluřešitel)

Analýza a syntéza vybraných složek terestrických a vodních ekosystémů v krajině
MŠMT ČR, MSM 153100014 (1999 - 2004)
Na projektu se podílel:  M. Duchoslav (spoluřešitel)

Záměr navázal na základní výzkum ekosystémů v krajině a na aplikační výstupy směřující k jejímu optimálnímu využívání. Byl rozčleněn na studium následujících dílčích problémů: georeliéfu, kvalitativních vlastností půdy, vodních a mokřadních ekosystémů, vegetace aluvia řeky Moravy, ekologických funkcí fauny a krajinného ekosystému na chorické úrovni.

Systémy ochrany polní zeleniny vůči škodlivým organismům
MZe ČR (NAZV) QD 1357 (2001 - 2004)
Na projektu se podíleli:  A. Lebeda (řešitel)
B. Sedláková (spoluřešitel)
urban (spoluřešitel)

Nová léčiva závažných lidských onemocnění; dílčí úkol: Stanovení antimikrobiálních účinků chemických látek
MŠMT ČR, MSM 153100008 (1999 - 2004)
Na projektu se podíleli:  M. Strnad (řešitel)
J. Medková (spoluřešitel)

Hlavním cílem bylo objasnit zvláštní úlohu purinů, triazinů, ftalocyaninů a strukturálně příbuzných derivátů při růstových regulacích v (ne)nádorových lidských, živočišných a rostlinných buňkách, ale i při replikaci lidských a živočišných virů a bakterií. Konečným cílem byly nové generace protinádorových, antivirálních a antibakteriálních látek s cílenými molekulárními mechanizmy účinku "specificky" indukujícími apoptózu v nádorových buňkách či inhibujícími proliferaci lidských virů či bakterií. Byly vyvíjeny specifické inhibitory cyklin-dependentních kináz, fotosensibilizátory, inhibitory xanthinoxidázy, cytokinioxidázy, DNA virů a klíčových lidských bakterií.

Názorné učební texty k praktickým cvičením z vybraných botanických předmětů
FRVŠ 0038/2004 (2004)
Na projektu se podíleli:  M. Sedlářová (řešitel)
V. Vinter (spoluřešitel)
M. Dančák (spoluřešitel)
M. Vašutová (spoluřešitel)
J. Sedlář (spolupracovník)

Tvorba multimediálních učebních textů k praktickým cvičením z vybraných botanických předmětů (obecná botanika, systém a evoluce hub, fytopatologie, vegetace).

Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat
GA ČR, GA 206/02/0568 (2002 - 2004)
Na projektu se podíleli:  M. Hájek (řešitel)
A. Poulíčková (řešitel)

Návrh projektu spočívá v rozšíření dosavadních znalostí ekologie a historie prameništních ekosystémů, které jsme získali během našeho výzkumu na moravskoslovenském pomezí v letech 1999-2001 (GAČR 206/99/1240). Proto budou do výzkumu zahrnuty některé nové vědecké aspekty. Předpokládáme také rozšíření zkoumaného území. Grantový projekt bude moci rozšířit údaje o druhovém složení a struktuře společenstev převažující bioty prameništních ekosystémů (řasy, sinice, houby, mechorosty, cévnaté rostliny, měkkýši, slunivky, krytenky), o jejich vzájemných interakcích a o vztazích mezi biotickou a abiotickou složkou systému. Paleoekologické studie budou zahrnovat pylové, makroskopické a malakozoologické analýzy na referenčních profilech sedimentů v Beskydech a Bílých Karpatech. Našim cílem je stanovení stáří, původu a vývoje prameništních ekosystémů, jakož i zjištění rozšíření rostlinných a živočišných prameništních druhů v čase a prostoru. Tyto výsledky mohou přispět též k pochopení klimatických změn a vývoje regionální lesní vegetace v holocénu.

Vývoj a využití efektivních metod pro výběr genových zdrojů a tvorbu výchozích
materiálů brukvovitých zelenin s požadovanými parametry hospodářských znaků
MZe ČR (NAZV ) QD 1356 (2001 - 2004)
Na projektu se podílel:  B. Navrátilová (řešitel)

Cílem projektu je vypracovat efektivní metody pro výběr genových zdrojů a tvorbu výchozích šlechtitelských materiálů zelenin rodu Brassica s požadovanými parametry hospodářských znaků. Hlavními kritérii pro výběr donorů bude odolnost k významným chorobám, znaky určující kvalitu tržního produktu a výnos. V kolekci košťálovin rodu Brassica, udržované v olomoucké genobance, budou pomoci laboratorních a polních testů vyhledávány perspektivní položky, vykazující rezistenci nebo vysokou toleranci k patogenům Plasmodiophora brassicae, Peronospora brassicae a virové mozaice vodnice (TuMV). Testován bude i mezirodový somatický hybrid Armobrassica, vytvořený somatickou fúzí protoplastů křenu a květáku. K testování rezistence vůči vybraným chorobám budou použity metody umělých infekcí definovanými rasami patogenů, pěstování na infekčním poli a budou ověřeny dosud nepoužívané metody in vitro. Pro diagnostiku patogena Plasmodiophora brassicae budou vyvinuty a ověřeny imunochemické techniky. Hodnocení hospodářských znaků bude prováděno v polních pokusech podle klasifikátorů jednotlivých plodin. Pro tvorbu hybridů bude využita autoinkompatibilita a CMS. K urychlení tvorby homozygotních linií bude optimalizována produkce dihaploidů metodou mikrosporových kultur in vitro. Budou vypracovány metodiky šlechtění a semenářství liniových a hybridních odrůd brukvovitých zelenin s využitím inovovaných postupů a nových výchozích materiálů.

Studium hybridních populací pampelišek (Taraxacum) pomocí molekulárních markerů
FRVŠ 0050/2004 (2004)
Na projektu se podílel:  R. J. Vašut (řešitel)

Protoplastové kultury zástupců čeledi Cucurbitaceae
FRVŠ 0055/2004 (2004)
Na projektu se podíleli:  J. Gajdová (řešitel)
B. Navrátilová (spoluřešitel)

Květena České republiky, svazek 8
GA ČR, GA 206/01/1115 (2001 - 2003)
Na projektu se podíleli:  M. Dančák (spolupracovník)
M. Duchoslav (spolupracovník)
B. Trávníček (spolupracovník)
R. J. Vašut (spolupracovník)

M. Dančák: zpracování rodů Bromopsis, Glyceria a Molinia
M. Duchoslav: zpracování rodu Allium (společně s F. Krahulcem)
B. Trávníček: zpracování rodů Bromopsis, Glyceria a Scilla
R. J. Vašut: zpracování rodu Taraxacum (společně s J. Kirschnerem, J. Štěpánkem, B. Trávníčkem)

Potenciální využití tradičních andských plodin jakonu (Smallanthus sonchifolius)
a maky (Lepidium meyenii), v prevenci chronických onemocnění
GA ČR, GA 303/01/0171 (2001 - 2003)
Na projektu se podíleli:  A. Lebeda (řešitel)
I. Doležalová (spoluřešitel)

Populační ekologie a genetika Allium oleraceum a Allium vineale
GA ČR, GP 206/01/P097 (2001 - 2003)
Na projektu se podílel:  M. Duchoslav (řešitel)

Vliv pastvy na biodiverzitu lučních porostů MZCHÚ v CHKO Bílé Karpaty.
MŽP ČR, VaV 610/10/00 (2000 - 2003)
Na projektu se podílel:  J. Mládek (spoluřešitel)

Vlastivěda moravská, okres Vsetín
Projekt financovaný OÚ Vsetín a koordinovaný Vlastivědnou a muzejní společností v Brně (2002)
Na projektu se podílel:  M. Dančák ()

Atlas rozšíření ostružiníků (rod Rubus) České republiky
GA ČR (1999 - 2001)
Na projektu se podíleli:  M. Dančák (spolupracovník)
B. Trávníček (řešitel)
R. J. Vašut (spolupracovník)

Využití řasových nárostů pobřežní zóny pro biomonitoring stojatých vod
AIP Kontakt ČR-Rakousko (2000 - 2001)
Na projektu se podílel:  A. Poulíčková (řešitel)

Svahová prameniště Moravsko-Slovenského pomezí – flóra, vegetace, stanoviště, vývoj v mladším Holocénu
GA ČR (1999 - 2001)
Na projektu se podílel:  A. Poulíčková (řešitel)

Počítačová laboratoř (učebna) biologických oborů PřF UP Olomouc
MŠMT ČR (2001)
Na projektu se podíleli:  M. Duchoslav (řešitel)
A. Lebeda (řešitel)

Karyologické studium taxonomicky kritických skupin cévnatých rostlin
IG UP (2000)
Na projektu se podíleli:  M. Dančák (řešitel)
R. J. Vašut (spoluřešitel)

Národní program ochrany genofondu mikroorganismů a drobných živočichů hospodářského významu
– sbírka fytopatogenních mikroorganismů (vybrané fytoplasmy, sinice a řasy, fytopatogenní houby a izoláty PPV)
MZe ČR (1996 - 2000)
Na projektu se podílel:  A. Lebeda (řešitel)

Květena České republiky, svazek 7
GA ČR (1998 - 2000)
Na projektu se podílel:  B. Trávníček (spolupracovník)

Bílé stráně v Čechách – srovnávací studie
IG UP (2000)
Na projektu se podílel:  M. Duchoslav (spoluřešitel)

Embryokultury planých a kulturních druhů r. Cucumis
IG UP (2000)
Na projektu se podílel:  B. Navrátilová (spoluřešitel)

Studium karyotypu a studium velikosti genomu vybraných genových zdrojů rodu Lactuca
IG UP (2000)
Na projektu se podílel:  I. Doležalová (spoluřešitel)

Klíč k určování mechorostů České republiky
GA ČR (1997 - 1999)
Na projektu se podílel:  Z. Hradílek (spoluřešitel)

Vegetace CHKO Litovelské Pomoraví – fáze syntetická
IG UP (1999)
Na projektu se podílel:  M. Duchoslav (spoluřešitel)

Izolace a kultivace protoplastových kultur čeledi Cucurbitaceae
IG UP (1999)
Na projektu se podílel:  B. Navrátilová (spoluřešitel)

Studium genových zdrojů rodu Lactuca (morfologická, anatomická, cytologická a biochemická charakteristika)
IG UP (1999)
Na projektu se podílel:  I. Doležalová (řešitel)

Biodiversity of the interactions between germplasms of wild Lactuca spp. and related genera and lettuce downy mildew (Bremia lactucae)
OECD (Paris, France) v rámci programu „Biological Resource Management for Sustainable Agricultural Systems“ (1998)
Na projektu se podílel:  A. Lebeda (řešitel)

Přehled sinic a řas ČR
GA ČR (1996 - 1998)
Na projektu se podílel:  A. Poulíčková (řešitel)

Karyologická proměnlivost rodu Rubus v České republice
GA AV ČR (1996 - 1998)
Na projektu se podílel:  B. Trávníček (spolupracovník)

Lemová společenstva tř. Trifolio-Geranietea ve východních Čechách
IG UP (1998)
Na projektu se podílel:  M. Duchoslav (řešitel)

Studium antimikrobiálních látek odvozených od rostlinných hormonů cytokininů
IG UP (1998)
Na projektu se podílel:  J. Medková (řešitel)

Cytopatologické a patobiochemické aspekty interakce rostlin a fytopatogenních hub
(Modelové interakce Lactuca spp.-Bremia lactucae, Pisum sativum-Fusarium spp.)
IG UP (1998)
Na projektu se podíleli:  M. Sedlářová (řešitel)
D. Jančová (řešitel)

Virulence distribution, dynamics and diversity in German population of lettuce downy mildew (Bremia lactucae)
Deutsche Forschungsgemeinschaft (Bonn, Germany) (1997)
Na projektu se podílel:  A. Lebeda (řešitel)

Květena České republiky, svazek 6
GA ČR (1995 - 1997)
Na projektu se podílel:  B. Trávníček (spolupracovník)

Biodiverzita lužních ekosystémů v prostoru soutoku Moravy a Dyje
GA ČR (1995 - 1997)
Na projektu se podílel:  Z. Hradílek (spoluřešitel)

Armobrassica: Konstrukce a analýza kompozitního genomu vytvořených fúzí protoplastů křene (Armoracia rusticana) a brukve (Brassica oleracea)
GA ČR (1994 - 1997)
Na projektu se podílel:  B. Navrátilová (spoluřešitel)

Biomarkery expozice genotoxicky působících faktorů ve vztahu k hladině toxických kovů a benefitních prvků v populaci
MZ ČR (1994 - 1997)
Na projektu se podílel:  J. Medková (řešitel)

Fauna a flóra VVP Libavá
GA MŽP (1995 - 1997)
Na projektu se podílel:  L. Kincl (spoluřešitel)

Funkčnost a vzájemné vztahy polopřirozených a umělých ekosystémů v říční nivě (CHKO Litovelské Pomoraví)
GA MŽP (1994 - 1997)
Na projektu se podílel:  M. Duchoslav (spolupracovník)

Vliv exogenních a endogenních faktorů na proces regenerace protoplastových kultur čeledi Brassicaceae
IG UP (1996)
Na projektu se podílel:  B. Navrátilová (řešitel)

Flóra a vegetace Národního parku Podyjí
GA ČR (1993 - 1995)
Na projektu se podílel:  Z. Hradílek (spolupracovník)