Podmínky, jež je nutné splnit v průběhu studia a při jeho ukončení
Základní povinností studenta DSP je osvojit si metody vědecké práce v takovém rozsahu, aby byl po ukončení studia schopen samostatné vědecké práce, prezentace výsledků na odborných seminářích a konferencích, publikaci výsledků v recenzovaných vědeckých časopisech.


Přijímací řízení jak na tříletý prezenční i pětiletý kombinovaný studijní program v jednotlivých oborech vypisuje vždy Děkanát Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.
Přihlášky jsou k dispozici na studijním oddělení Děkanátu Přírodovědecké fakulty UP na Tř. Svobody 26. Datum odevzdání je nejpozději do 31.5.2002 na níže uvedenou adresu.


Přijímací pohovory se konají většinou v druhé polovině června. Bližší informace je možné získat u p. Horákové na studijním oddělení děkanátu Přírodovědecké fakulty UP (Adresa: Děkanát PřF UP, odd. vědy, Tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc; tel. 5222451 kl.338, fax 5225737) či na internetových stránkách UP (zde najdete také další informace např. o poplatcích, finančním zajištění atd.).
Povinnosti doktoranda vyplývají ze studijního a zkušebního řádu UP.

Možnosti mezinárodní spolupráce v rámci doktorského studia
Kancelář zahraničních styků UP
Možnosti studia v zahraničí
Informace o programech EU
Aktuální nabídky studia v zahraničí


OBSAH