Výuka a studijní materiály

Biostatistika (PŘ, CV)
Přednášející: M. Duchoslav
Vedoucí cvičení: M. Duchoslav
Rozsah kurzu: 2/0/1 týdně
Forma ověřování výsledků: Zkouška (2 části: písemný test - teorie a praktické počítání příkladů na PC)
Počet kreditních bodů: 5

Cíl:
 
Cílem kurzu je seznámit studenty se základními principy statistického uvažování a s jejich aplikací v biologii. Přednáška je zaměřena na pochopení principů a aplikaci statistických metod a na správnou interpretaci výsledků statistických testů. Absolvent kurzu by měl být schopen správně navrhnout pokus či pozorování, správně data sebrat, zpracovat a interpretovat, ať už pro účely bakalářské nebo magisterské práce. Při studiu odborné literatury by měl po absolvování kurzu pochopit význam statistického hodnocení a velké části použitých statistických metod v příslušném textu. Problémy a použité statistické testy jsou demonstrovány na biologických příkladech dostupných jak v literatuře, tak z originálních dat vedoucího kurzu a dat studentů.
Součástí kurzu je i blok 5 cvičení po 2 hodinách určených pro praktické procvičování příkladů za pomoci statistických programových balíků. Pozornost bude zaměřena na vkládání a editaci dat, jednoduché grafické zobrazování a statistické operace v programu MS Excel for Windows, a dále na základní a některé pokročilejší statistické procedury programu NCSS 2001. Pro tyto účely doporučuji studentům stažení a instalaci plné verze programu NCSS, který funguje po 7 dní a umožňuje zpracovat soubory o max. velikosti 100 řádků.  

Sylabus:
 
 1. Úvod, základní pojmy, věda, metodologie, filozofie vědy, deduktivní a induktivní uvažování - pravdivost tvrzení
 2. Základní soubor a výběr, experiment, pozorování, design, proměnné, deskriptivní statistika, grafická presentace dat
 3. Pravděpodobnost, principy testování hypotéz, distribuční funkce, teoretické modely rozdělení pravděpodobností
 4. Analýza kategoriálních dat (test dobré shody, kontingenční tabulky, Fisherův exaktní test, log-lineární modely)
 5. Analýza ordinálních a spojitých dat I: jeden a dva soubory, parametrické a neparametrické testy (Monte Carlo), náhodné a blokové uspořádání pokusu, testování normality dat, transformace dat
 6. Analýza ordinálních a spojitých dat II: tři a více souborů - ANOVA: jednoduchá, vícefaktorová, se znáhodněnými bloky, s opakovanými měřeními, hierarchická, design pokusu
 7. Vztah dvou (ordinálních) kvantitativních proměnných: regrese a korelace, lineární a nelineární modely, ANCOVA, parametrická a neparametrická korelace

Statistika pro biology: prezentace

Níže uvedené odkazy reprezentují presentaci, používanou jako podpůrná osnova při přednáškách. Chcete-li si presentaci tisknout, preferujte příslušný (černobílý) PDF soubor. Pustíte-li si presentaci v okně Exploreru jako celoobrazovkové předvádění, animace na snímku (jsou-li, poznáte to díky přítomnosti hvězdičky v pravém horním rohu stránky) uvedete do chodu klikáním na levé tlačítko myši. Vše optimalizováno a odzkoušeno na Office 2007 a IExplorer 8.0. Za nižší verze a jiné prohlížeče (Mozilla) autor neručí.
Všechna práva autora a reprodukovaných děl vyhrazena. (C) Duchoslav M. 2012Další (bio)statistické materiály dostupné na internetu a vhodné jako doplňky či rozšíření přednášek či studijních materiálů:
Studijní literatura:  
 • Povinná
  Hendl J. (2004): Přehled statistických metod zpracování dat.- Portál, Praha. (kurz odpovídá zhruba rozsahu stran 1-412 této knihy, doporučuji, zdařile napsáno; cena cca 500,- Kč)
  Lepš, J. (1996): Biostatistika.- JU, České Budějovice. (je dostupné v prodejně skript UP) (vše mimo posledních 10 stran)
  Komenda S. (1994): Biometrie.- Vydavatelství UP Olomouc. (je dostupné v prodejně skript UP) (část)
 • Doporučená
  Zvára K. (2003): Biostatistika.- Karolinum, Praha.
  Moore D. S. (2007): The basic practice of statistics.- Freeman, New York. Webové rozhraní k učebnici ...
  Gotelli N., Ellison A. (2004): A Primer of Ecological Statistics.- Sinauer Associates.
  Quinn G.P. & Keough M.J. (2002): Experimental design and data analysis for biologist.- Cambridge University Press.
  Zar J. H. (1998): Biostatistical analysis.- Prentice Hall, Englewood Cliffs.
  Sokal R. & Rohlf F. (1995): Biometry.- Freeman and Company, New York.
  Meloun M. & Militký J. (2002): Kompendium statistického zpracování dat.- Academia, Praha.
  Havránek, T. (1993): Statistika pro biologické a lékařské vědy.- Academia, Praha.
  Hanousek, J., Charamza, P. (1992): Moderní metody zpracování dat.- Grada, Praha.
  Koschin F. et al. (1992): Statgraphics aneb statistika pro každého.- Grada, Praha.
  Delventhal K. a kol. (2004): Kompendium matematiky.- Universum.  Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky