Výuka a studijní materiály

Didaktika biologie (PŘ, SEM)
Přednášející: V. Vinter

Sylabus přednášek z didaktiky biologie
 
 1. Didaktika biologie jako věda
 2. Dějiny didaktiky biologie a výuky biologie
 3. Výchovně vzdělávací cíle a úkoly výuky biologie
 4. Obsah výuky biologie
 5. Postavení biologie v učebních plánech
 6. Výchovně vzdělávací proces výuky biologie
 7. Pojmotvorný proces ve výuce biologie
 8. Organizační formy výuky biologie
 9. Metody výuky biologie
 10. Didaktické zásady výuky biologie
 11. Prostředky výuky biologie
 12. Mimotřídní a mimoškolní biologické aktivity
 13. Plánování výuky biologie
 14. Zjišťování výsledků výuky biologie
 15. Osobnost učitele biologie

Literatura
 
Maslowski O. (1990): Didaktika biologie. Olomouc, PřF UP, skriptum
Řehák B. (1967): Vyučování biologii. Praha. SPN
Altmann A. (1975): Přírodniny ve vyučování biologii a geologii. Praha, SPN
Altmann A. (1975): Metody a zásady ve vučování biologie. Praha, SPN
Dvořák F. (1982): Základy didaktiky biologie. Brno, PřF UJEP, skriptum
Altmann A. (1985): Vybrané kapitoly z didaktiky biologie I, II, III. Praha, SPN
Stoklasa J., Horník F. a Kočárek E. (1984): Vytváření didaktických dovedností učitele biologie. Praha, SPN
Junger A. a kol. (1964): Metodika přírodopisu. Praha, SPN
 
Časopisy - zvláště:
 
Přírodní vědy ve škole
Biologie, chemie, zeměpis
Učitelské noviny
 
Učební osnovy, učebnice (včetně alternativních), metodické příručky; přednostně pro střední školy - G, SzeŠ, SZŠ; též ZŠ
 
Sylabus semináře z didaktiky biologie, Dr. J. Jurčák
 
 1. Příprava učitele na výuku, plánování výuky (tématické plány, příprava na vyučování), dokumentace (tř. kniha, tř. výkaz atd.), bezpečnost a hygiena (povinnost poučení).
 2. Praktický nácvik přípravy výuky (metod) na konkrétním učivu. Referáty, výstupy.
 3. Dtto; Logické zpracování učiva, strukturace, praktické aplikace pojmotvorného procesu.
 4. Zpracování učiva z hlediska různých metod (výklad, vyprávění, popis).
 5. Dtto; Práce s učebnicí, procvičování, shrnutí, hodnocení a kontrola (klasifikace).
 6. Ukázky hodin zákl. typu, lab. prací (prakt. cvičení), seminářů, exkurzí atd.
 7. Prostředky výuky biologii, didaktická technika, výpočetní technika, pomůcky svépomocí.
 8. Obraz. tabule; kresba, prakt. nácvik, požadavky a problémy.
 9. Zdroje přírodnin pro pokusy, pozorování, pro multiplikáty.
 10. Mimotřídní a mimoškolní činnost, motivace, BiO, SOČ apod., aktivizace, motivace.
 11. Prostředky výuky biologii - učebna, laboratoř, kabinet, přípravna - vybavení, knihovna, sbírky atd.
 12. Ekologická výchova - výchova k ochraně a tvorbě zdravého životního prostředí; praktické ukázky.
 13. Vybrané kapitoly z didaktiky biologie.
 14. Sebevzdělávání učitele.
 15. Zápočtový seminář

Požadavky ke zkoušce (okruhy) NOVINKA !!!


Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky