Výuka a studijní materiály

Ekologie lesa (PŘ)
Přednášející: L. Kincl
Rozsah kurzu: 2/0
Forma ověřování výsledků: zkouška (ústní)
Počet kreditních bodů: 2
Podmínky zapsání kurzu: absolvování Systematické botaniky, Ekologie rostlin

Sylabus:
 
I. Úvod
 
Náplň a cíle ekologie lesa, její postavení v komplexu přírodních věd a perspektivy dalšího rozvoje. Les jako předmět zkoumání; globálně ekologické aspekty lesů.
 
II. Systémové pojetí lesních ekosystémů
 
Hlavní složky lesních ekosystémů (biotické, abiotické), jejich funkční vztahy. Energomateriálové toky v lesních ekosystémech. Produkce lesů, možnosti jejího stanovení.
 
III. Půda v lesních ekosystémech
 
Fyzikální a chemické vlastnosti lesních půd, s důrazem na jejich ovlivňování vegetací. Rostliny jako bioindikátory půdních poměrů. Koloběh živin v lese, dynamika využití živin lesními společenstvy během roku. Dekompozice organických látek v lesích, podíl hlavních skupin destruentů; vliv teploty a vlhkosti na jejich činnost. Poškozování lesních půd.
 
IV. Lesní bioklima
 
Radiační poměry v lesích. Vodní bilance (vertikální a horizontální srážky).
 
V. Funkční struktura lesního společenstva
 
Patrovitost, vzájemné interakce mezi jednotlivými patry. Sezónní změny lesních společenstev. Sukcesní změny lesních ekosystémů.
 
VI. Poškození lesů
 
Vliv škodlivých činitelů na strukturu a funkci lesních ekosystémů (působení klimatických činitelů, imisí, škodlivého hmyzu, vyšších obratlovců, hub aj.). Ochrana lesa.
 
VII. Úvod do lesnické typologie, základy pěstování lesa
 
Typologické systémy (Zlatníkův, ÚHÚL). Tvary lesa, hospodářské způsoby. Výchova lesních porostů. Obnova lesa (přirozená, umělá), genetická základna lesního semenářství: výběrové stromy, uznané porosty, semenné porosty, semenné plantáže.
 
VIII. Funkční význam lesů v krajině
 
Kategorizace lesů. Produkční a mimoprodukční význam lesů v krajinném prostředí.
 
Literatura:
 
Spurr S. H. et Barnes B. V. (1984): Lesnaja ekologija. - Moskva.
Kazens J. (1982): Vveděnije v lesnuju ekologiju. - Moskva.
Waring R. H. et Schlesinger W. H. (1985): Forest Ecosystems.Concepts and Management. - Academic Press, Orlando, San Diego etc.
Obmiňski Z. (1977): Ekologia lasu. - Warszawa.
Michálek J. et al. (1968): Nauka o lesním prostředí. - SZN, Praha.
Forst P. et al. (1985): Ochrana lesů a přírodního prostředí. - SZN, Praha.
Zachar D. et al. (1982): Les v krajine. - Príroda, Bratislava.
Míchal I. et al. (1992): Obnova ekologické stability lesů. - Academia, Praha.
OTTO H.-J. (1994): Waldökologie. - Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.


Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky