Výuka a studijní materiály

Ekologie (PŘ, SEM)
Přednášející: L. Kincl, V. Kostkan
Rozsah kurzu: 4/0/2
Forma ověřování výsledků: Zkouška, zápočet (podmínky: účast, závěrečné přezkoušení)
Počet kreditních bodů: 7
Podmínky zapsání kurzu: absolvování Obecné botaniky, Systematické botaniky, Fytogeografie

Cíl:
Cílem kurzu ekologie, patřící v současnosti mezi vysoce privilegované vědní obory, je (1) seznámit studenty s klíčovými principy a zákony, na jejichž základě funguje příroda, (2) ukázat na vzájemnou provázanost mnoha jevů a procesů a nutnosti jejich studia na různých systémových úrovních (od lokální, přes regionální až po úroveň celoplanetární), (3) ukázat, že přírodní zákony a principy jsou dobře využitelné a zcela nezbytné při řešení mnoha současných problémů životního prostředí, a v neposlední řadě (4) vést studenty k hlubšímu zamyšlení nad vlastním životním stylem (např. z pohledu koncepce trvale udržitelného života).

Sylabus:
 
I. Ekologie
 
vymezení, postavení v komplexu přírodních věd, členění, nejdůležitější pracovní metody. Hlavní faktory prostředí, jejich dynamika a vliv na živé organismy. Organismy jako bioindikátory stanovištních podmínek.
 
II. Populace
 
definice, základní charakteristiky populací: početnost, hustota, struktura; změny velikosti populací. Vzájemné vztahy mezi populacemi: konkurence, trofické vztahy, alelopatie, parazitismus, mutualismus, teritorialismus aj. Ekologická nika, koevoluce. Základní strategie populací.
 
III. Společenstvo (biocenóza)
 
definice, prostorová struktura rostlinných společenstev a její změny v čase. Vliv člověka na biocenózy.
 
IV. Ekosystém
 
struktura, funkce a vývoj suchozemských ekosystémů :prostorová a trofická struktura; producenti, konzumenti, destruenti, trofické řetězce a sítě; primární a sekundární produkce ekosystémů, ekologie fotosyntézy (C3-, C4- a CAM rostliny); vývojové změny ekosystémů (fluktuace, sukcese, cyklické změny), stabilita ekosystémů.
 
V. Možnosti uplatnění
 
ekologických poznatků a zákonitostí ve společenské praxi (zemědělství, lesnictví, ochrana genofondu, územní plánování aj.).
 
Literatura:  
Povinná:
Slavíková J. (1982): Ekologie rostlin. - SPN, Praha.
Doporučená:
Begon M., Harper J.L. et Towsend C.R. (1997): Ekologie: jedinci, populace a společenstva. - Ed. UP v Olomouci.
Odum E.P. (1977): Základy ekologie. - Academia, Praha.
Duvigneaud P. (1988): Ekologická syntéza. - Academia, Praha.
 
Seznam témat pro Seminář z ekologie:
 
 1. Lidská populace (dynamika růstu, potřeba regulace v celosvětovém měřítku, důsledky pro životní prostředí, situace v ČR)
 2. Přírodní zdroje a jejich využívání v různých fázích vývoje lidské společnosti (od lovců-sběračů až po dnešní industrializovanou společnost; vývoj vztahů člověka a přírody, nutnost rozumného využívání přírodních zdrojů)
 3. Neobnovitelné přírodní zdroje, jejich využití a vliv na přírodní prostředí (fosilní paliva, jaderná energie, geotermální energie; situace u nás i ve světě)
 4. Obnovitelné přírodní zdroje, jejich využití a vliv na přírodní prostředí (sluneční energie, vítr, voda, biomasa; situace u nás i ve světě)
 5. Koncepce trvale udržitelného rozvoje (Summit Země, Rio de Janeiro 1992; význam ekologické revoluce)
 6. Hypotéza Gaia
 7. Významné ekologické katastrofy (u nás i ve světě)
 8. Ekologické problémy chráněných území (u nás i ve světě)
 9. Plán péče o chráněné území (význam managementu CHÚ, hlavní zásady a přístupy, konkrétní příklady)
 10. Ekologická stabilita krajiny (územní systém ekologické stability krajiny)
 11. Význam mokřadů (hlavní příčiny a způsoby ničení mokřadů, význam mokřadů pro biodiverzitu, Ramsarská konvence)
 12. Skleníkový efekt (podstata, příčiny a důsledky)
 13. Narušení ozonové vrstvy Země (podstata, příčiny, možnosti nápravy)
 14. Symptony ohrožení planety Země (vlivy člověka na přírodní ekosystémy, srovnání přírodních ekosystémů s antropoekosystémy, možnosti nápravných opatření degradovaných ekosystémů)
 15. Problémy s odpady (příčiny vzniku odpadů, jejich dopad na životní prostředí člověka, možná řešení, situace u nás i ve světě)
 16. Ekologie versus ekonomie? (nutnost "ekologizace" průmyslové výroby, význam ekologických poznatků ve společensko-ekonomické sféře)
 17. Ekologizace provozu domácností (možnosti jednotlivce při úsporách energie, vody atd., situace ve světě a u nás)
 18. Využití biologických zdrojů (rostliny, živočichové, houby, mikroorganismy)
 19. Možnosti genového inženýrství a biotechnologií při řešení globálních problémů lidstva
 20. Ekologické problémy velkých měst (městské klima, problematika kvality života ve velkých městech - zdravotní a sociální důsledky, význam zeleně, potřeba humanizace městského prostředí)
 21. Ekologické aspekty dopravy (vliv dopravních prostředků na životní prostředí, situace u nás i ve světě)
 22. Půdní eroze (přirozená a zrychlená eroze, podstata, příčiny, situace u nás i ve světě; možnosti snížení nebezpečí eroze)
 23. Kontaminace půdy (hlavní způsoby, rizika pro ekosystémy i skupiny organismů)
 24. Pesticidy a jejich vliv na přírodní prostředí (hlavní typy, jejich biologická účinnost i rizika, možnosti využití organismů v biologickém boji - příklady)
 25. Nebezpečí toxických látek a jejich výskyt v životním prostředí člověka (DDT, dioxin, PCB, Cd, Hg atd.)
 26. Vodní zdroje (jejich využívání, problematika kontaminace vod, situace u nás i ve světě)
 27. Znečištění moří a oceánů (příčiny, důsledky, možná řešení, současné i budoucí využívání mořských zdrojů)
 28. Ekologické aspekty zemědělské výroby (limity zemědělské produkce, ztráty potravin, možnosti zvýšení světové produkce potravin, zelená revoluce, alternativní zeměělství)
 29. Význam lesních ekosystémů (význam lesů v krajině, hlavní příčiny poškozování lesů, nebezpečí odlesňování, ekologické aspekty těžby, péče o lesy - situace u nás i ve světě)
 30. Význam zeleně v životě člověka (význam zeleně, její společenská prospěšnost i výchovné poslání)
 31. Důsledky likvidace tropických lesů (hlavní příčiny úbytku deštných pralesů, jejich význam pro zachování biodiverzity na Zemi, možnosti snížení tempa degradace tropických lesů)
 32. Význam lučních ekosystémů (význam luk v krajině, hlavní typy lučních společenstev, ohrožené luční druhy, možnosti obnovy luk)
 33. Desertifikace - vážný problém lidstva (příčiny, možná řešení)
 34. Příčiny vymírání organismů (hlavní rizikové faktory, možnosti nápravných opatření)
 35. Ochrana a řízení biodiverzity (legislativní nástroje, mezinárodní úmluvy; systém chráněných území u nás i ve světě)
 36. Možnosti ochrany ohrožených druhů (skupin) organismů
 37. Ohrožené druhy našich dřevin (jedle, jilmy, topol černý, topol bílý aj.)
 38. Biologické invaze - globální problém lidstva (narušení přírodní rovnováhy vlivem zavlékání nepůvodních druhů rostlin a živočichů - příklady, odolnost ekosystémů vůči ivazním druhům, jejich kontrola a management)
 39. Výživa člověka (výroba potravin dříve a nyní, ekologická rizika, kontaminace potravin - např. aditivy apod., léčivé účinky potravin)
 40. Vliv rekreace na životní prostředí
 41. Možnosti využití ekologických principů v zahrádkaření (zásady biopěstování, možnosti využití vzájemných vztahů mezi rostlinami, i vztahů rostliny - živočichové)
 42. Organizace zabývající se ochranou životního prostředí u nás i ve světě (ekologie a politika)
 43. Naučné stezky (význam, hlavní typy, budování a údržba naučných stezek, výchovně vzdělávací využití NS, konkrétní příklady)
 44. Význam ekologického myšlení v dnešní době
 45. Ekologická výchova dětí a mládeže (základní přístupy a možnosti ve výchově k péči o životní prostředí, školní a mimoškolní výchova)
 
Volná témata (po konzultaci a schválení vedoucím semináře)
 
Podmínkou absolvování Semináře z ekologie je kromě účasti předložení seminární práce. Každý student si vybere jedno téma, které zpracuje (včetně obsahu a správně citovaných použitých pramenů) v rozsahu cca 10 stran textu, s využitím knižní i časopisecké literatury (minimálně 1 použitý titul přitom musí být cizojazyčný!); součástí práce mohou být i grafické přílohy.


Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky