Výuka a studijní materiály

Fytocenologie (PŘ)
Přednášející: L. Kincl
Rozsah kurzu: 2/0/0
Forma ověřování výsledků: zkouška (písemný test)
Počet kreditních bodů: 4
Podmínky zapsání kurzu: absolvování Systematické botaniky, Ekologie

Cíl:
Seznámit studenty se základními pohledy na vegetaci a s přístupy v její klasifikaci. Důraz je položen na zvládnutí metodiky vegetačního snímkování a následné zpracování získaných údajů (včetně využití např. v rámci biomonitoringu chráněných území).

Sylabus:
 
I. Úvod
 
Geobotanika - náplň, členění, postavení v systému přírodních věd. Některé aktuální otázky soudobé vědy o vegetaci.
 
II. Klasifikace vegetace
 
Fytocenóza, její hlavní znaky a prostorové vymezení. Hlavní směry a přístupy v klasifikaci vegetace. Základní principy curyšsko-montpellierské (středoevropské) fytocenologické školy. Charakteristika hlavních syntaxonů (s důrazem na asociaci). Kód fytocenologické nomenkla-tury, úvod do studia geobotanické literatury.
 
III. Sběr a zpracování geobotanických dat
 
Metodika vegetačního snímkování - výběr a tvar snímkované plochy, problematika homogenity porostu. Zápis vegetačního snímku; uplatnění snímkování v rámci biomonitoringu chráněných území. Tabelární metoda zpracování vegetačních snímků. Vegetační mapování, využití v praxi.
 
Literatura:
 
JENÍK J. (1970): Obecná geobotanika. - Skriptum UK Praha.
KUBÍKOVÁ J. (1971): Geobotanické praktikum. - Skriptum UK Praha.
MORAVEC et al. (1994): Fytocenologie. - Academia, Praha. [povinné]
DIERSCHKE H. (1994): Pflanzensoziologie (Grundlagen und Methoden). - Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
RABOTNOV T. A. (1995): Phytozönologie (Struktur und Dynamik naturlicher Ökosysteme).- Verlag Eugen Ulmer, Stuttgart.
Prezentace přednášek z fytocenologie (M. Chytrý, katedra botaniky PřF MU Brno)


Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky