Výuka a studijní materiály

Fytogeografie (PŘ)
Přednášející: L. Kincl
Rozsah kurzu: 2/0/0
Forma ověřování výsledků: zkouška (ústní)
Počet kreditních bodů: 4
Podmínky zapsání kurzu: absolvování Obecné botaniky, Systematické botaniky

Cíl:
Cílem kurzu je seznámit studenty (1) s obecnými zákonitostmi vlivu prostředí na evoluci a rozšíření rostlinných taxonů (hlavně kvetoucích rostlin), (2) s hlavními rysy vývoje květeny na Zemi a s charakteristikou nejdůležitějších vegetačních zón, s důrazem na středoevropský prostor a zvláště území České republiky. Značná pozornost je rovněž věnována dopadu současných změn klimatu a dramaticky rostoucího vlivu člověka na rozšíření rostlin i celých společenstev (včetně problematiky biologických invazí), stejně jako i otázce biodiverzity a jejím změnám v čase. Během přednášky budou jako příklady prezentovány některé fytogeograficky významné rostlinné taxony (prostřednictvím PowerPointu).

Sylabus:
 
I. Úvod
 
Fytogeografie, charakteristika dílčích fytogeografických disciplín.
 
II. Areálová fytogeografie
 
Areál - velikost, tvar, příčiny ohraničení areálu. Zobrazení areálů. Endemity, teorie ostrovní biogeografie. Relikty. Vikarizace. Hlavní způsoby rozšiřování diaspor, migrace rostlin. Synantropní rostliny.
 
III. Historická fytogeografie
 
Nárys florogeneze, charakteristika hlavních geohistorických období (s důrazem na formování středoevropské květeny).
 
IV. Regionální fytogeografie
 
Horizontální a vertikální členění zemského povrchu. Květenné oblasti, vegetační zóny; vegetace zonální, azonální, extrazonální. Charakteristika hlavních biomů Země (rozšíření, klimatické, pedologické a vegetační poměry, vliv člověka). Stupňovitost vegetace. Regionálně fytogeografické členění ČR. Kulturní rostliny.
 
Literatura:  
Povinná:
Hendrych R. (1983): Fytogeografie. - SPN, Praha.
Doporučená:
Cox C.B. et Moore P.D. (1993): Biogeography. An ecological and evolutionary approach. 5th ed. - Blackwell Science, Cambridge.
Walter H. (1982): Obščaja geobotanika. - Mir, Moskva.
Schultz J. (1988): Die Ökozonen der Erde. Die ökologische Gliederung der Geosphäre. - Stuttgart.


Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky