Výuka a studijní materiály

Hygiena (PŘ)
Přednášející: J. Medková
Rozsah kurzu: 2/0/0
Forma ověřování výsledků: zkouška
Počet kreditních bodů: 4

Sylabus přednášek z oboru Hygiena pro 3. ročník oboru Ochrana a tvorba životního prostředí
 1. Úvodní přednáška-rozdělení, náplň a cíl oboru.
 2. Vlivy faktorů biosféry na zdraví člověka.
 3. Faktory fyzikální.
 4. Faktory chemické.
 5. Toxické kovy v životním prostředí a jejich působení na exponovanou populaci.
 6. Karcinogenní, mutagenní a teratogenní látky-vliv na člověka.
 7. Důsledky působení genotoxických látek na lidský organismus.
 8. Nové přístupy v monitorování genotoxických látek v životním a pracovním prostředí.
 9. Vliv pracovních podmínek na zdraví.
 10. Riziková pracoviště-rozdělení, příklady.
 11. Biologické expoziční testy, NPK, příklady.
 12. Vliv výživových faktorů na zdraví člověka.
 13. Zdravotní rizika spojená s výživou.
 14. Epidemiologie nemocí hromadného výskytu.
 15. Preventivní opatření.

Doporučená literatura:
  Kotulán J., Hrubá D.: Hygiena, Základy primární prevence, SNP 1989
Hrubý S et al.: Mikrobiologie v hygieně výživy, Avicenum,1984
Bencko V., Cikrt M., Lener J.:Toxické kovy v pracovním a životním prostředí.Praha.Avicenum 1984
Ticháček B.: Základy epidemiologie, Galén,Praha, 1997


Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky