Výuka a studijní materiály

Květena ČR (PŘ)
Přednášející: B. Trávníček
Rozsah kurzu: 2/0/0 týdně
Forma ověřování výsledků: zkouška
Počet kreditních bodů: 4
Podmínky zapsání kurzu: absolvování kurzů: systém a fylogeneze rostlin, fytogeografie

Sylabus:
 
I. Všeobecná část
 
  1. Úvodní charakteristika květeny ČR, literatura.
  2. Historie floristicko-fytogeografického výzkumu v ČR.
  3. Neživá příroda ve vztahu k flóře.
  4. Vývoj květeny ČR, relikty.
  5. Endemismus v květeně ČR.
  6. Původní a nepůvodní taxony v květeně ČR.
  7. Fytogeografická charakteristika a regionálně-fytogeografické členění ČR.
  8. Fytochorotypy v květeně ČR.
 
II. Speciální část
 
Nové poznatky a aktuální problémy studia květeny ČR (taxonomicky kritické skupiny, nomenklatorické změny, nové taxony), praktické ukázky herbářového materiálu.
 
Studijní literatura:
 
Hejný S. et Slavík B. [eds.]( 1988 ...) Květena české (socialistické) republiky. díl 1,2,3,4..., Academia, Praha.
Dostál J. et. al. (l948-1950): Květena ČSR. - Praha.
Smejkal M. (1981): Komentovaný katalog moravské flóry. - UJEP Brno.
Klášterský I., Hrabětová-Uhrová A. et Duda J. (1982): Dějiny floristického výzkumu v Čechách , na Moravě a ve Slezsku. - Severočes. Přír., Příloha 1982/1 (1 a 2 díl). - Litoměřice.
Slavík B. (1986...): Fytokartografické syntézy ČR. Díl 1, 2... Průhonice.
Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR. Díl 1 a 2, Academia, Praha (ke studiu nutno přistupovat obezřetně, práce obsahuje mnoho faktických chyb).


Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky