Výuka a studijní materiály

Obecná biologie (PŘ)
Přednášející: V. Ondřej
Rozsah kurzu: 2/0/0
Forma ověřování výsledků: zkouška
Počet kreditních bodů: 4

Sylabus obecné biologie
I.

- Obecná charakteristika živých soustav (vlastnosti individuální, druhové, obecné; obecné vlastnosti organismů)
- Buněčná teorie (b.prokaryotní a eukaryotní; b.rostliné, živočišné a hub, základní stavba)
- Rostlinná pletiva a jejich funkce (nepravá, pravá; dělivá, trvalá; pletiva podle funkce, systémy pletiv)
- Systémy pletiv a jejich funkce (SP krycích, vodivých a základních v primární a sekundární stavbě)
- Vegetativní rostlinné orgány a jejich funkce (kořen, stonek, list, metamorfózy)
- Generativní rostlinné orgány a jejich funkce (květy, květenství, plody, plodenství, semena)

II.

- Živočišné tkáně (tkáně epitelové, pojivové, svalové, nervové-smyslové)
- Orgány a orgánové soustavy (základní fylogenetický přehled, stavba a funkce soustavy tělního pokryvu, opěrné a pohybové, trávicí, dýchací, oběhové, vylučovací, rozmnožovací, nervové a smyslové, endokrinní)
- Tělesné tvary rostlin a živočichů (thallus, kormus, příčiny vývoje; souměrnost, adaptace, konvergence, divergence u živočichů)

III.

Literatura

1) Stávající středoškolské (gymnaziální učebnice);
2) Rosypal, S.et al. (2003): Nový přehled biologie. – Scientia, ped.nakl., Praha
3) Kincl, M. – V.Krpeš (1994): Biologie pro studující ekotechniku. Cytologie, anatomie a organologie rostlin. – VŠB, Tech.univerzita, Ostrava
4) Romanovský, A. et al. (1985): Obecná biologie. – SPN, Praha
5) Luxová, M. (1974): Zemědělská botanika 1. Morfologie a anatomie rostlin. – SZeN, Praha
6) Pazourek, J – O. Votrubová (1997): Atlas of Plant Anatomy. – Peres Publisher, Praque
7) Vinter, V. (2004): Základy anatomie cévnatých rostlin a anatomický atlas cévnatých rostlin. – botany.upol.cz
IV.

Poznámka

Obsah a rozsah kursu je přizpůsoben těmto cílům:

a) Sjednotit, zopakovat a prohloubit obecně biologické znalosti a vědomosti studentů z různých středních škol.
b) Obsah a rozsah se přiklání více k botanickým poznatkům, neboť katedry pro jejichž studenty je určen, jsou zaměřeny více botanicky
c) Obsah a rozsah je možno na základě připomínek a diskuse obměnit
Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky