Výuka a studijní materiály

Systematická anatomie a morfologie cévnatých rostlin (PŘ, CV)
Přednášející: V. Vinter
Rozsah kurzu: 1/1/0
Forma ověřování výsledků: kolokvium
Počet kreditních bodů: 4

Obsah:
Kurz obsahově navazuje na přednášky a cvičení z obecné botaniky a doplňuje přednášky a cvičení ze systematické botaniky. Je zaměřen především na prohloubení a rozšíření poznatků o anatomické stavbě vegetativních a generativních orgánů významnějších skupin tracheofyt (plavuně, přesličky, kapradiny, nahosemenné a krytosemenné rostliny). Pozornost je věnována zvláště studiu systematicky a determinačně významných kvalitativních a kvantitativních anatomických znaků. Vyučovací formou je především vlastní pozorování zhotovených dočasných, popř. trvalých preparátů. Vzhledem k tomu, že většinu prováděných pozorování lze úspěšně aplikovat i v podmínkách střední školy, je toto cvičení vhodné zejména pro studenty učitelských kombinací.
 

Sylabus:
Srovnání typů stélé u různých skupin rostlin.
Určování dřevin na základě mikro- a makroskopických znaků dřeva (praktická xylotomie).
Využití anatomických struktur listu při určování rostlin (list mikro-, megafylní, struktura mezofylu, trichomy, stomata - rozmístění na listu, ontogenetický vývoj stomat, typ stomat z hlediska anatomické stavby a počtu a tvaru sousedních epidermálních buněk, délka a hustota stomat, stanovení stupně ploidie podle délky stomat).
Studium vybraných, systematicky významných anatomických znaků generativních orgánů (klasifikace pylových zrn a spor, velikost pyl. zrn a spor, typy gynéceí, typy placent, embryogenetické typy, taxonomicky významné znaky na semenech a plodech).

Studijní literatura:
Novák F. A. (1972): Vyšší rostliny, Nakladatelství ČSAV. – Praha.
Hejný S. et Slavík B. (1990, 1992,1997): Květena České republiky. 1,2,3. – Praha.
Slavík B. (1995,1997,2000): Květena České republiky. 4,5,6. – Praha.
Slavíková Z. (2002): Morfologie rostlin. (skriptum). – Praha.Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky