Výuka a studijní materiály

Určovací cvičení z botaniky (CV)
Vedoucí cvičení: R. J. Vašut
Rozsah kurzu: 0/2/0
Forma ověřování výsledků: zápočet (podmínky: účast, závěrečné přezkoušení)
Počet kreditních bodů: 4
Podmínky zapsání kurzu: absolvování kurzu Systém a fylogeneze vyšších rostlin nebo Systematická botanika


Cíl cvičení:

Záměrem je seznámit studenty nejen s problematikou determinace taxonomicky obtížných skupin rostlin, ale i správného sběru herbářových dokladů. Úspěšný absolvent kurzu by měl být schopen správně pracovat s Klíčem ke květeně České republiky a také se orientovat v celém druhovém spektru našich zástupců rodů Salix a Carex resp. čeledi Poaceae.

Forma ověřování výsledků
determinace taxonů z herbářových položek
test – základní morfologické a ekologické charakteristiky jednotlivých druhů.

Sylabus - rody Salix L. (vrba) a Carex L. (ostřice)
1. Úvod – seznámení s literaturou, taxonomicky kritické skupiny rostlin, morfologicko-terminologický slovníček, správný sběr herbářových dokladů
2. Rod Salix – přehled zástupců v ČR, taxonomicky příbuzné a ekologicky podobné skupiny druhů a jejich charakteristika
3. Determinace vlastního rostlinného materiálu (Salix, Carex), práce s určovacími klíči
4. Rod Carex – přehled zástupců v ČR, důležité morfologické znaky, základní klasifikace druhů do skupin
5. Ostřice jednoklasé a stejnoklasé – subgen. Vignea
6. Ostřice různoklasé – I. Díl
7. Ostřice různoklasé – II. Díl
8. Opakování, determinace vlastního rostlinného materiálu (Salix, Carex)
9. Diashow – prezentace významných zástupců obou rodů jako výrazných dominant nebo indikátorů přírodních biotopů
10. Ověření znalostí – test

Studijní (určovací) literatura:

- rody Salix L. (vrba) a Carex L. (ostřice)

Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR. Vol 1,2. – Academia, Praha.
Hejný S. et Slavík B. [eds.] (1990): Květena České republiky 2. – Academia, Praha.
Chmelař J. (1969): O křížencích vrb z území Československa. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 4: 1-5.
Chmelař J. (1971-1973): Poznámky k československým druhům rodu Salix. I.-III. – Čas. Slez. Muz., Ser. C 20: 1-17 (1971), 21: 1-16 (1972) et 22: 1-16 (1973)
Chmelař J., Koblížek J. (1985): Příspěvek k určování československých vrb. – Zpr. Čs. Bot. Společ. 20: 81-102
Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.] (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the flora of the Czech Republic.] – 928 p., Academia, Praha.
Jäger, E. J., Werner, K. (2000): Exkursionflora von Deutschland / begr. von Werner Rothmaler. Spektrum Akademischer Verlag GmbH, Heidelberg – Berlin.
Meikle R. D. (1984): Willows and poplars of Great Britain and Ireland. – Botanical Society of the British Isles, London.

Ostatní
Steinbach G. (1998): Trávy – lipnicovité, šáchorovité, sítinovité a rostliny podobné travám Evropy. – Ikar, Praha.
Smejkal M. (1981): Komentovaný katalog moravské flóry. - UJEP Brno.
Rothmaler W. et al. (1982): Exkursionsflora 4. Kritischer Band. - Berlin.
Rothmaler W. et al. (1987): Exkursionsflora 3. Atlas der Gefässpflanzen. - Berlin.
Fischer M. A.[red.] (1994): Exkursionsflora von Österreich. - Ulmer, Stuttgart.
Flóra Slovenska. Díl 2, 3, 4, 5... (1968...). - Bratislava.
Kubát K., Hrouda L., Chrtek J. jun., Kaplan Z., Kirschner J. & Štěpánek J. [eds.] (2002): Klíč ke květeně České republiky. [Key to the flora of the Czech Republic.] – 928 p., Academia, Praha.
Koblížek J.(1991): Klíč k určování stanovištně významných lesních rostlin ve vegetativním stavu. VŠZ Brno.
"Trávy" (1996) - Zpr. Čes. Bot. Společ., Praha 31, Mater. 13: 25–33.

Internetové zdroje
- vyhledat rody Salix, Carex
- kliknout na odkaz „Information und Fotos zu Pflanzenarten“ a vyhledat rody Salix, Carex

Ostatní
Sylabus trávy zde...(WORD)
Filipová L. (2004): Prezentace č. Poaceae - 1. část (soubor PDF)
Filipová L. (2004): č. Poaceae - textová část (1)
Šmídová A. (2004): Prezentace č. Poaceae - 2. část (soubor PDF)
Šafářová L. (2004): Prezentace č. Poaceae - 3. část (soubor PDF)
Vašut R.J. (2006): Rod Salix L. (PDF)
Vašut R.J. (2006): Rod Carex L. - úvod a 1. část (PDF)
Šafařová L. (2006): Rod Carex L. - 2. část - ostřice stejnoklasé (PDF)
Šafařová L. (2006): Rod Carex L. - 3. část - ostřice různoklasé (PDF)
Berka T. (2006): Rod Carex L. - 4. část - ostřice různoklasé (PDF)
Témata prezentací 2006 (PDF)
Témata prezentací 2007 (PDF)Seminární prezentace studentů (2006 - Salix, Carex)
Balarynová J., Jandová M. & Truksová H. - Ostřice vyšších nadmořských poloh [PDF] [4 MB]
Bobek L., Drobek A. & Trojanová Z. - Ostřice vlhkých a mokřadních stanovišť [PDF] [4.2 MB]
Brandová B. & Dvořák V. - Horské vrby (alpínské a subalpínské druhy) [PDF] [12.6 MB]
Březinová M., Ježilová E. & Ondrová M. - Ostřice slatinišť a rašelinišť [PDF] [3 MB]
Dopitová L. & Paštová L. - Ostřice stepí a vysychavých stanovišť [PDF] [4.6 MB]
Holečková J. & Orlová B. - Ohrožené druhy ostřic v ČR [PDF] [1.3 MB]
Šimková V. & Vaňková R. - Vrby mokřadů [PDF] [5.7 MB]Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky