Výuka a studijní materiály

Vegetace ČR (PŘ)
Přednášející: L. Kincl
Rozsah kurzu: 2/0 týdně
Forma ověřování výsledků: zkouška (písemný test)
Počet kreditních bodů: 4
Podmínky zapsání kurzu: absolvování Systematické botaniky, Fytocenologie, Ekologie rostlin

Cíl:
Cílem tohoto kurzu je seznámit studenty se základními charakteristikami nejvýznamnějších typů vegetace v rámci České republiky.

Sylabus:
 
I. Úvod (k některým otázkám ekologické stability krajiny).
 
II. Charakteristika nejdůležitějších typů vegetace ČR (syntaxonomie, druhové složení, ekologická charakteristika, rozšíření, stupeň ohrožení, význam v krajině):
 
A/ Společenstva vod a mokřadů
B/ Společenstva luk a pastvin
C/ Xerotermní travinná společenstva
D/ Společenstva rašelinišť, slaných půd a písčin
E/ Společenstva skalních štěrbin a sutí. Společenstva vysokohorských niv a trávníků.
F/ Společenstva opadavých listnatých a smíšených lesů (lužní lesy, olšiny, doubravy, dubohabřiny, bučiny)
G/ Společenstva jehličnatých lesů a kosodřeviny.
H/ Společenstva lesních pasek.
I/ Synantropní vegetace. Hlavní projevy synantropizace lesních a nelesních společenstev.
 
Literatura:
 
Moravec J. et al.: Rostlinná společenstva České socialistické republiky a jejich ohrožení. - Severočes. Přír., Litoměřice, Příl. 1983/1: 1-110. [povinné]
Chytrý M., Kučera T. et Kočí M. eds. (2001): Katalog biotopů České republiky. - Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, 307 s.[povinné] | [PDF] (POZOR ! soubor má 40 MB)
Ellenberg H. (1988): Vegetation ecology of Central Europe. - Cambridge, New York etc.
Moravec J. (1998): Acidofilní doubravy. - In: Moravec J. [red.], Přehled vegetace České republiky, vol. 1, Academia, Praha.
Moravec J., HUSOVÁ M., CHYTRÝ M. et NEUHÄUSLOVÄ Z. (2000): Hygrofilní, mezofilní a xerofilní opadavé lesy. - In: Moravec J. [red.], Přehled vegetace České republiky, vol. 2, Academia, Praha.
Rychnovská et al. (1985): Ekologie lučních porostů. - Academia, Praha.
NEUHÄUSLOVÄ Z. et MORAVEC J. [red. ] et al. (1997): Mapa potenciální přirozené vegetace České republiky 1 : 500 000. - Academia, Praha.Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky