PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Ekologie a paleoekologie prameništních mokřadů západní části Karpat
GA ČR, GA 206/02/0568 (2002 - 2004)
Na projektu se podíleli:  M. Hájek (řešitel)
A. Poulíčková (řešitel)

Návrh projektu spočívá v rozšíření dosavadních znalostí ekologie a historie prameništních ekosystémů, které jsme získali během našeho výzkumu na moravskoslovenském pomezí v letech 1999-2001 (GAČR 206/99/1240). Proto budou do výzkumu zahrnuty některé nové vědecké aspekty. Předpokládáme také rozšíření zkoumaného území. Grantový projekt bude moci rozšířit údaje o druhovém složení a struktuře společenstev převažující bioty prameništních ekosystémů (řasy, sinice, houby, mechorosty, cévnaté rostliny, měkkýši, slunivky, krytenky), o jejich vzájemných interakcích a o vztazích mezi biotickou a abiotickou složkou systému. Paleoekologické studie budou zahrnovat pylové, makroskopické a malakozoologické analýzy na referenčních profilech sedimentů v Beskydech a Bílých Karpatech. Našim cílem je stanovení stáří, původu a vývoje prameništních ekosystémů, jakož i zjištění rozšíření rostlinných a živočišných prameništních druhů v čase a prostoru. Tyto výsledky mohou přispět též k pochopení klimatických změn a vývoje regionální lesní vegetace v holocénu.


Seznam hlavních projektů katedry botaniky