PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Vývoj a využití efektivních metod pro výběr genových zdrojů a tvorbu výchozích
materiálů brukvovitých zelenin s požadovanými parametry hospodářských znaků
MZe ČR (NAZV ) QD 1356 (2001 - 2004)
Na projektu se podílel:  B. Navrátilová (řešitel)

Cílem projektu je vypracovat efektivní metody pro výběr genových zdrojů a tvorbu výchozích šlechtitelských materiálů zelenin rodu Brassica s požadovanými parametry hospodářských znaků. Hlavními kritérii pro výběr donorů bude odolnost k významným chorobám, znaky určující kvalitu tržního produktu a výnos. V kolekci košťálovin rodu Brassica, udržované v olomoucké genobance, budou pomoci laboratorních a polních testů vyhledávány perspektivní položky, vykazující rezistenci nebo vysokou toleranci k patogenům Plasmodiophora brassicae, Peronospora brassicae a virové mozaice vodnice (TuMV). Testován bude i mezirodový somatický hybrid Armobrassica, vytvořený somatickou fúzí protoplastů křenu a květáku. K testování rezistence vůči vybraným chorobám budou použity metody umělých infekcí definovanými rasami patogenů, pěstování na infekčním poli a budou ověřeny dosud nepoužívané metody in vitro. Pro diagnostiku patogena Plasmodiophora brassicae budou vyvinuty a ověřeny imunochemické techniky. Hodnocení hospodářských znaků bude prováděno v polních pokusech podle klasifikátorů jednotlivých plodin. Pro tvorbu hybridů bude využita autoinkompatibilita a CMS. K urychlení tvorby homozygotních linií bude optimalizována produkce dihaploidů metodou mikrosporových kultur in vitro. Budou vypracovány metodiky šlechtění a semenářství liniových a hybridních odrůd brukvovitých zelenin s využitím inovovaných postupů a nových výchozích materiálů.


Seznam hlavních projektů katedry botaniky