PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Reprodukční biologie a autekologie šídlatek Isoëtes echinospora a I. lacustris v šumavských jezerech a kulturách ex situ
GA ČR, GA 206/04/0967 (2004 - 2006)
Na projektu se podílel:  M. Čtvrtlíková (spoluřešitel)

Isoëtes echinospora a I. lacustris jsou kriticky ohrožené vodní kapraďorosty rostoucí v šumavských jezerech Plešném a Černém. Recentně bylo zjištěno, že oba druhy na přirozených stanovištích zastavují svoji sexuální reprodukci, přestože v podmínkách kultivace ex situ či in vitro jejich rozmnožování pokračuje. Nízká teplota vody, acidifikace, mírná eutrofizace, snížená průhlednost vody rozvojem fytoplanktonu, perifyton nebo toxicita Al by mohly být příčinami. Projekt zahrnuje dlouhodobé nedestruktivní moni torování populací i jedinců šídlatek na přirozených stanovištích a trvalých studijních plochách v obou jezerech pomocí potápěčské techniky. Srovnáním v experimentálních kultivacích - in situ v kontejnerech umístěných do jezer, v laboratoři a ex situ ve venkovní kultuře - je studován vztah mezi fyzikálně-chemickými vlastnostmi jezerní vody, substrátu a stavem nalezených populací.


Seznam hlavních projektů katedry botaniky