Oddělení biosystematiky a ekologie rostlin

Kde nás najdete?
Hlavní budova (A), 2. podlaží (1. patro).
Vědecké zaměření oddělení
Oddělení biosystematiky a ekologie rostlin představuje největší oddělení na katedře botaniky. Pedagogická i vědecká činnost pracovníků tohoto oddělení je velmi rozmanitá. I přes značnou heterogenitu lze rozlišit několik základních oblastí výzkumu, ve kterých participují členové oddělení: Ze specializovaných učeben je využíván zejména mikroskopický sál, k dispozici je ekologická, taxonomická a cytogenetická laboratoř. Součástí oddělení je také herbář cévnatých rostlin.
Podrobnosti o zaměření jednotlivých členů oddělení je možno nalézt pod jejich osobními stránkami.
Výuka
Pracovníci oddělení obecné a systematické botaniky a geobotaniky zabezpečují v rámci výuky široké spektrum předmětů (přednášky, semináře, cvičení, včetně terénních), a to jak v učitelském, tak i v odborném studiu.
Učitelské studium
1. ročník: Biologická technika, Obecná botanika, Botanické cvičení v terénu (5 dnů)
2. ročník: Fylogeneze a systém vyšších rostlin, Biostatistika, Botanická exkurze (5 dnů)
3. ročník: Ekologie, Základy fytogeografie, Didaktika biologie, Cvičení z ekologie v terénu (3 dny)
4. ročník: Didaktika biologie
5. ročník: Vývoj přírody ČR
Doporučená výuka pro 2.– 4. ročník: Základy bryologie, Určovací cvičení z botaniky, Ochrana genofondu (botanická část) aj.
Odborné studium
Členové oddělení se podílejí na zajištění výuky ve čtyřech neučitelských studijních oborech – SBE (systematická biologie a ekologie), OCHR (ochrana a tvorba životního prostředí), MB (molekulární biologie) a BCH (biochemie).
1. ročník: Obecná biologie, Obecná botanika, Systém a evoluce vyšších rostlin, Terénní cvičení z botaniky (5 dnů), Obecná botanika a fyziologie rostlin, Systematická botanika
3. ročník: Obecná taxonomie (botanická část), Biostatistika, Cvičení z ekologie v terénu (3 dny), Ochrana genofondu
4. ročník: Fytogeografie, Fytocenologie, Květena ČR, Vegetace ČR, Populační ekologie rostlin, Cvičení z fytocenologie v terénu (3 dny), Cvičení z populační ekologie rostlin (3 dny)
5. ročník: Ochrana fytogenofondu, Vybrané kapitoly z fylogeneze rostlin, Vývoj přírody v ČR
Volitelné předměty z nabídkového koše (výběr):
Určovací cvičení, Speciální mikroskopická technika, makro- a mikrofotografie, Bryologie, Kvantitativní anatomie rostlin, Ekologie lesa, Taxonomie a ekologie chráněných rostlin, Kvantitativní ekologie, Botanická exkurze, Cvičení ze statistiky na PC, Ekologie lesa, Určovací praktikum z botaniky, aj.
Spolupráce s jinými pracovišti
Pracovníci oddělení rozvíjejí spolupráci i se zahraničními institucemi i jednotlivci: Botanický ústav SAV Bratislava, Dendrologický ústav Polské AV (Prof. J. Zielinski) aj.
Herbář katedry botaniky PřF UP Olomouc (OL)
Stručná historie
Historie oddělení sahá zhruba do začátku 90. let 20. století. Po r. 1989 došlo pod vedením Doc. V. Bednáře k obnovení původního zaměření katedry; postupně byli přijímáni i noví pracovníci. K výrazné změně organizační struktury katedry botaniky a dalšímu rozvoji oddělení však dochází až v nových prostorách bývalého Výzkumného a šlechtitelského ústavu zelinářského v Olomouci-Holici. Dnešní členové přitom navazují na odkaz řady známých osobností, které v minulosti působily na katedře botaniky (Prof. Dr. O. Mrkos, Prof. Dr. J. Dostál, Prof. Dr. J. Šula aj.).