Základní popis užívaného způsobu hodnocení
Úspěšné absolvování přijímacího pohovoru.
Schválení individuálního studijního plánu oborovou radou (viz. bod 2.3.).
Průběžná kontrola studijního plánu školitelem a oborovou radou (jednou za rok).
Hodnocení jazykových znalostí formou zkoušky nebo cizojazyčné přednášky
(na základě vnitřní směrnice PřF UP).
Hodnocení znalostí v odborných studijních předmětech stanovených studijním programem.
Státní doktorská zkouška. Cílem zkoušky je zhodnotit obecný rozhled studenta v příslušném vědním oboru, schopnost postihnout podstatu problému a navrhovat vlastní způsoby řešení.
Zpracování a obhajoba disertační práce. Disertaci lze předložit jako samostatnou práci nebo jako soubor publikovaných a k publikaci připravených prací. Práce může být v jazyce českém, slovenském nebo anglickém.


Disertační práce se předkládá předsedovi oborové rady. Před konáním vlastní obhajoby děkanát fakulty rozešle na příbuzná VŠ a vědecká pracoviště autoreferát disertace.


OBSAH