Oborová rada


Základní charakteristika členů oborové rady
Doc.Ing. Jaroslav Doležel, CSc.
Zaměstnán: vedoucí ÚEB AV ČR v Olomouci.
Zaměstnavatel: Ústav experimentální botaniky AV ČR, Sokolská 6, 771 00 Olomouc
Pedagogické zaměření: Přednášky a specializované kurzy: cytotaxonomie a cytogenetika, evoluce genomů na chromozomální úrovni, cvičení laserová průtoková cytometrie I a II
Výzkumné zaměření: Nové metody analýzy struktury genomu rostlin a jejich využití v taxonomii a při studiu organizace genomu rostlin.
Vedení diplomových a doktorandských prací: Dosud vedl 5 diplomových a 7 doktorandských prací.

RNDr. Karel Fiala, CSc.
Zaměstnavatel: Botanický ústav, Akademie věd České republiky, 252 43 Průhonice
Zaměstnání: 1964-dosud: Botanický ústav ČSAV, ekologické oddělení v Brně. Po několika reorganizacích (Ústav experimentální fytotechniky ČSAV, Ústav systematické a ekologické biologie ČSAV, Ústav ekologie krajiny AV ČR) je brněnské pracoviště (nyní oddělení ekologie Brno) opět začleněno do Botanického ústavu AV ČR.
Pedagogické zaměření: Na výuce studentů VŠ v rámci pravidelných semestrálních přednášek a cvičení se nepodílí.
Výzkumné zaměření: Studium funkce lučních ekosystémů v krajině, studium travinných porostů na odlesněných plochách se zátěží polutantů, expanze dlouhostébelných trav do lučních společenstev, snižování druhové diverzity a degradace travinných společenstev.
Vedení doktorských prací: Konzultant tří doktorských prací (z MU a MZLU).

Prof.RNDr. Ladislav Havel, CSc.
Zaměstnán: Profesor, proděkan.
Zaměstnavatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Pedagogické zaměření: Přednášky: genetika rostlin, botanika-anatomie a morfologie rostlin, explantátové kultury, experimentální morfologie, molekulární biologie, anatomie a fyziologie rostlin, speciální produkce rostlinná, speciální zahradnická produkce
Výzkumné zaměření: Růst a vývoj rostlin - hormonální regulace, proces somatické embryogeneze, apoptóza; zachování a reprodukce genových zdrojů dřevin, biologické a technologické procesy v zemědělství
Vedení doktorských prací: V současné době 6 studentů, studijní program anatomie a fyziologie rostlin.
(21 obhájených diplomových prací)

Doc.RNDr. Lubomír Hrouda, CSc.
Zaměstnání: Docent, katedra botaniky
Zaměstnavatel: Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Benátská 2, 128 01 Praha 2
Pedagogické zaměření: Přednášky: systém a fylogeneze cévnatých rostlin, botanika vyšších rostlin, fytogeografie, rozšířený systém cévnatých rostlin, pracovní metody v systematické botanice, květena a vegetace střední Evropy, morfologie rostlin. Vedení terénních cvičení z botaniky, Speciální exkurze cévnatých rostlin, Speciální botanické exkurze. Vedení letních floristických kursů Československé botanické společnosti na PřF UK.
Výzkumné zaměření: Taxonomie, floristika a chorologie cévnatých rostlin, ekobiologie litorálních druhů, ochranářské mapování a inventarizační průzkum.

Doc.RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.
Zaměstnán: docent, vedoucí katedry systematické botaniky a geobotaniky.
Zaměstnavatel: Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, Kotlářská 2, 61137 Brno
Pedagogické zaměření: Přednášky: ekologie, vegetace Evropy, vegetace ČR, přednášky a cvičení: metody vegetační vědy, fytocenologie, analýza dat v ekologii společenstev, cvičení: systém a evoluce nižších rostlin, metody fytocenologie, terénní cvičení z botaniky
Výzkumné zaměření: Klasifikace vegetace, ekologie rostlinných společenstev, diverzita vegetace a flóry v krajinné úrovni.
Vedení doktorských prací (1997-2001): V. Demianová, M. Kočí, S. Kubešová, I. Kuželová, Z. Lososová, Z. Otýpková, I. Sedláková, J. Tkačíková

RNDr. Leoš Klimeš, CSc.
Zaměstnán: výzkumný pracovník
Zaměstnavatel: Botanický ústav AVČR, Dukelská 135, 379 82 Třeboň
Výzkumné zaměření: Populační biologie klonálních rostlin, simulační modelování, ekologie společenstev, ekologie chladných pouští.

Prof.Ing. Jaroslav Koblížek, CSc.
Zaměstnavatel: Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
Pedagogické zaměření: Lesnická botanika speciální, botanika speciální, užitkové rostliny subtropů a tropů
Doktorské studijní programy, ve kterých vyučuje a je školitelem: Ekologie
Vedení diplomových a doktorských prací: Vedoucí 17 diplomových a 7 doktorských prací.

RNDr. František Krahulec, CSc.
Zaměstnání: ředitel, Botanický ústav AV ČR
Zaměstnavatel: Akademie věd ČR, Botanický ústav, 252 43 Průhonice
Pedagogické zaměření: Teorie nauky o vegetaci (PřF UK Praha), populační biologie rostlin (PřF UP Olomouc) Výzkumné zaměření: Studium ekologie a klasifikace lučních společenstev, včetně jejich managementu a revitalizací, populační biologie (zejména klonálních rostlin), evoluční ekologie (studium ekologie hybridů a blízce příbuzných druhů), studium sukcese a migrací rostlin. Z těchto speciálních výzkumných zájmů vyplývá zájem o problematiku biodiversity a její roli v ekologických systémech.
Vedení diplomových a doktorských prací: Vedoucí 10 diplomových a 3 doktorských prací.

Prof.Ing. Aleš Lebeda, DrSc.
Zaměstnán: Profesor, vedoucí katedry botaniky.
Zaměstnavatel: Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
Pedagogické zaměření: Přednášky: systém a evoluce nižších rostlin, obecná mykologie, obecná a speciální fytopatologie, seminář z botaniky
Výzkumné zaměření: Biologie a genetika interakcí rostlin a fytopatogenních organismů (zejména biotrofních parazitů), biodiverzita v přírodním a kulturním patosystému, variabilita genových zdrojů rostlin a jejich využití v biotechnologiích a šlechtění rostlin.
Vedení diplomových a doktorských prací: Dosud vedl 20 diplomových prací. Školitel 13 doktorandů.

Prof.RNDr. Karel Lenhart, DrSc.
Zaměstnavatel: Univerzita Palackého, Ústav biologie Lékařské fakulty, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
Pedagogické zaměření: Přednášky, praktická cvičení z lékařské biologie na LF UP pro české i anglické kurzy, Biometrie (PřF UP)
Výzkumné zaměření: Genetika dermatofytů, rezistence k antifungálním látkám, studium parasexuálního cyklu, mutagenní působení látek. HLA antigeny, genová a haplotypová struktura populace v ČR, srovnání naší populace a ostatních evropských populací (genová distance). Asociace HLA antigenů a některých nemocí. Konstrukce a analýza pravděpodobnostních modelů: výskyt dárce pro transplantace, paternitní expertízy.

Prof.RNDr. Pavel Peč, CSc.
Zaměstnán: Profesor, vedoucí katedry biochemie.
Zaměstnavatel: Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
Výzkumné zaměření: Organická chemie - syntézy dusíkatých heterocyklických sloučenin; bioorganická chemie, biochemie rostlinných aminoxidas, enzymologie oxidoreduktas, enzymová kinetika, reakčně závislé inhibitory enzymů, kofaktory oxidoreduktas.
Vedení diplomových a doktorských prací: Byl nebo je vedoucím 34 diplomových prací, vyškolil a školí 12 aspirantů v oboru biochemie.

Doc.RNDr. Aloisie Poulíčková, CSc.
Zaměstnána: docent, katedra botaniky.
Zaměstnavatel: Univerzita Palackého Olomouc, Přírodovědecká fakulta, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
Pedagogické zaměření: Přednášky a cvičení: systém a evoluce nižších rostlin, algologie, vybrané kapitoly z evoluce rostlin, ekologie řas
Výzkumné zaměření: Hydrobiologie, algologie, ekologie řas, sbírka kultur sinic a řas, databáze sinic a řas ČR, bibliografie Algologické Sekce ČBS
Vedení diplomových a doktorských prací: Vedoucí 20 diplomových prací a tří doktorských.
Kitner, M. (in prep.): Ekologie nárostových řas
Kočárková, A. (in prep.): Ekologie fytoplanktonu tůní
Hašler, P. (in prep.): Ekologie planktonních sinic

Prof.Ing. Miroslav Strnad, CSc.
Zaměstnán: Vedoucí laboratoře růstových regulátorů, společné pracoviště UP Olomouc a ÚEB AVČR Praha
Zaměstnavatel: Ústav experimentální botaniky AVČR a Univerzita Palackého Olomouc, tř. Svobody 26, 771 46 Olomouc
Pedagogické zaměření: Přednášky: fyziologie rostlin
Výzkumné zaměření: Fyziologie, molekulární mechanismy účinku rostlinných hormonů, nové regulátory růstu.

RNDr. Jitka Štěpánková
Zaměstnána: vedoucí Taxonomického oddělení BÚ AVČR.
Zaměstnavatel: Botanický ústav AV ČR, 252 43 Průhonice
Pedagogické zaměření: Přednášky: jednotlivě pro katedry botaniky PřF UK, UM Brno, UP Olomouc, pro ČBS
Výzkumné zaměření: Systematika vyšších rostlin (Carex, Myosotis, Galium), studim mikroevoluce a genetické variability rostlinných populací v extrémních podmínkách, studium evoluce genomu polyploidních komplexů (Myosotis), květena ČR, biosystematické metody (karyologie, experimentální hybridizace, multivariační metody).

Doc.RNDr. Jiří Vagera, CSc.
Zaměstnán: Docent, vedoucí katedry buněčné biologie a genetiky.
Zaměstnavatel: Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého, Tř. Svobody 26, 77146 Olomouc
Pedagogické zaměření: Přednášky: Obecná genetika, genetika, biofyzika a chemická fyzika, buněčná biologie a genetika, ochrana a tvorba živ. prostř., základy evoluční biologie, evoluční biologie, obecná biologie
Výzkumné zaměření: Genetické manipulace in vitro, dříve kvantitativní genetika, indukovaná mutageneze a experimentální morfologie.

Prof.Ing. Karel Veverka, DrSc.
Zaměstnán: Vedoucí ústavu ochrany rostlin
Zaměstnavatel: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita Brno
Pedagogické zaměření: Přednášky: Choroby polních plodin, pesticidy
Výzkumné zaměření: Půdní patogenní houby, choroby polních plodin, fungicidy.
Vedení doktorských prací:
Šafránková, I.: Choroby způsobované houbami rodu Rhizoctonia
Dřímalková M.: Padání klíčních rostlin Chenopodium quinoa
Kejklíček R.: Účinnost směsí pesticidů a kapalných hnojiv
Vaverka M. : Účinnost biopreparátů na bázi Trichoderma harzianum ve vztahu k jiným ochranným zásahům
Peťovský, J.: Vliv velikosti kapičkového spektra na účinnost pesticidů

Prof.RNDr. Boris Vyskot, DrSc.
Zaměstnán: Vedoucí Laboratoře vývojové genetiky rostlin
Zaměstnavatel: Biofyzikální ústav Akademie věd České republiky, Královopolská 135, 612 65 Brno
Pedagogické zaměření: Přednášky: Molekulární genetika, vývojová genetika, genové inženýrství rostlin.
Výzkumné zaměření:Izolace genů determinujících pohlaví u rostlin; mapování, studium struktury a funkce pohlavních chromozómů rostlin, cytologická a biochemická analýza fakultativního heterochromatinu.
Vedení doktorských prací:
Mgr. Jiří Bůžek (1994-1997): Kompenzace dávky genů u vyšších rostlin (obhájeno před komisí PGS v oboru genetika na Přírodovědecké fakultě MU)
Mgr. Bohuslav Janoušek (1993-97): Studium metylace a inaktivace pohlavních chromozómu dvoudomé rostliny Melandrium album (obhájeno před komisí PGS v oboru genetika na Přírodovědecké fakultě MU)
Ing. Lenka Sachambula (1994-98): Epigenetická dědičnost a její mechanizmy (obhájeno před komisí PGS v oboru šlechtění rostlin na Agronomické fakultě MZLU)
Mgr. Karel Říha (1995-98): Struktura rostlinných telomer (obhájeno před komisí PGS v oboru genetika na Přírodovědecké fakultě MU)
Mgr. Jitka Žlůvová (1997-dosud): Studium metylace DNA a acetylace histonu v průběhu embryogeneze (probíhající doktorské studium genetiky na PřF MU)
Mgr. Jaromíra Hodurková (1998-dosud): Specifické modifikace chromatinu v průběhu ontogeneze (probíhající doktorské studium botaniky na PřF UP Olomouc)
Mgr. Vladimíra Hykelová (1999-dosud): Studium struktury a funkce pohlavních chromozómů u Silene latifolia (probíhající doktorské studium botaniky na PřU UP Olomouc a Ecole Normale Supérieure de Lyon)
Mgr. Roman Hobza (2000-dosud): Studium metylace DNA pohlavních chromozómů (probíhající doktorské studium genetiky na PřF MU)
Mgr. Martina Lengerová (2000-dosud): Cytogenetické mapování pohlavních chromozómů (probíhající doktorské studium genetiky na PřF MU)OBSAH