Výuka a studijní materiály

Aplikovaná botanika a zoologie (PŘ, CV)
Přednášející: E. Křístková, J. Starý
Rozsah kurzu: 2/1/0
Forma ověřování výsledků: kolokvium
Počet kreditních bodů: 3

Sylabus
Obory aplikované botaniky. Zemědělství a domestikace rostlin. Rostliny pěstované, planě rostoucí a plevelné. Zaplevelující rostliny a příčiny jejich vzniku, charakteristika plevelů a plevelných společenstev, význam polních plevelů. Rozmnožování plevelů. Regulace plevelů. Klasifikace plevelů. Určování nejvýznamnějších polních plevelů. Planě rostoucí rostlinné druhy vhodné ke konzumaci (minoritní obiloviny, minoritní zeleniny), energetické plodiny. Planě rostoucí rostliny a plevelné rostliny využitelné ve šlechtění pěstovaných rostlin (příklad Lactuca spp.). Tvorba genofondových kolekcí – sběr semenných vzorků rostlin v terénu, regenerace a dlouhodobé uchování. Popis morfologických znaků – klasifikátory. Vymezení oborů aplikovaná zoologie a ochrana rostlin. Typy poškození způsobené hmyzími škůdci na rostlinách. Faktická škodlivost hmyzu. Úkoly ochrany rostlin. Karanténa prognóza, signalizace. Biologický boj proti škůdcům. Integrovaný boj proti škůdcům. Systematický přehled hmyzích škůdců polních a zahradních plodin a škůdců ve skladištích a potravinářských provozech včetně praktického poznávání významných druhů. Škůdci v lesnictví. Hlavní faktory škodlivosti. Systematický přehled hmyzích škůdců lesních kultur včetně praktického poznávání významných druhů.

Doporučená literatura:
  Bartoš, J. a kol. 1968: Ochrana rostlin. Státní zemědělské nakladatelství, Praha.
  Bartoš, J. a kol. 1971: Ochrana rostlin. Vybrané kapitoly ze zemědělské entomologie a ochrany rostlin. Skripta VŠZ v Praze. Státní pedagogické nakladatelství, Praha.
  Bartoš, J. & Verner, P. 1979: Ochrana proti skladištním škůdcům a chorobám. Státní zemědělské nakladatelství, Praha.
  Dvořák, J. & Smutný, V. 2003. Herbologie – Integrovaná ochrana proti polním plevelům. Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.
  Häni, F. a kol. 1993: Obrazový atlas chorob a škůdců polních plodin. Scientia, Praha.
  Jehlík, V. (ed.) 1998: Cizí expanzivní plevele České republiky. Academia, Praha.
  Kubát, K. a kol. 2002. Klíč ke květeně České republiky. Academia, Praha.
  Mikulka J. a kol. 1999. Plevelné rostliny polí, luk a zahrad. vydáno redakcí časopisu Farmář – Zemědělské listy.
  Miller, F. a kol. 1956: Zemědělská entomologie. Nakladatelství ČSAV, Praha.
  Novák, V. a kol. 1974: Atlas hmyzích škůdců lesních dřevin. Státní zemědělské nakladatelství, Praha.
  Pfeffer, A. a kol. 1954: Lesnická zoologie, II. Státní zemědělské nakladatelství , Praha.
  Schwarz, A. a kol. 1996: Obrazový atlas chorob a škůdců zeleniny. Biocont laboratory, Brno
  Hanelt, P., (ed.). 2001. Mansfeld’s encyklopedia of agricultural and horticultural crops: (except ornamentals). Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany.
  http://www.bioversityinternational.org/
  http://www.vurv.cz/index.html

  - běžně dostupné obrazové atlasy léčivých a jedovatých rostlin dle výběru a možností posluchačů.
Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky