Výuka a studijní materiály

Mikrobiologie vody (PŘ, CV)
Přednášející: B. Mieslerová
Rozsah kurzu: 2/0/0
Forma ověřování výsledků: zkouška
Počet kreditních bodů: 2
Podmínky zapsání kurzu: složení zkoušky z Obecné mikrobiologie

Sylabus
Baktérie a vodní prostředí, podmínky existence baktérií ve vodě, fyzikální a chemické faktory prostředí, základní zdroje výživy, metabolické procesy. Fyziologické skupiny baktérií, systém baktérií. Výskyt baktérií ve vodním prostředí, charakteristika baktérií ve vodě atmosférické,výskyt baktérií v povrchových vodách-tekoucích ,stojatých. Mikrobiologické vyšetření povrchové vody dle normy pro povrchovou vodu-zařazení vody do třídy čistoty.Charakteristika podzemních vod, pramenů,studní?Hodnocení pitné vody podle ČS normy pro pitnou vodu. Mikrobiologické vyšetření pitných vod-požadavky dle normy-indikátory obecného znečištění vody,fekálního znečištění a specifické mikrobiologické indikátory. Hygienicky významné baktérie ve vodě.Znečištění vody zemědělského typu-charakteristika řádu Myxobacterales a Cytophagales,způsoby kultivace a interpretace. Demonstrace vybraných vodních baktérií.

Doporučená literatura :
Němec M.,Horáková D.: Základy mikrobiologie, Brno 1993
Kopřivík B.:Biologie vodních baktérií, Olomouc, 1982
Sládeček V., Sládečková A.:Atlas vodních organismů se zřetelem na vodárenství, povrchové vody a čistírny odpadních vod. Praha, 1996
Klaban V.: Svět mikrobů,Hradec Králové, 1999
Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky