Výuka a studijní materiály

Bryologie (PŘ, CV)
Přednášející: Z. Hradílek
Rozsah kurzu: 1/2/0
Forma ověřování výsledků: zkouška
Počet kreditních bodů: 5
Podmínky zapsání kurzu: absolvování kurzu Systém a fylogeneze nižších i vyšších rostlin

Sylabus:
 
 1. Vymezení bryologie, etymologie základních pojmů, obecná charakteristika skupiny
 2. Historie vývoje bryologie ve světě a v České a Slovenské republice
 3. Anatomie a morfologie - hlevíky a játrovky
 4. Anatomie a morfologie - mechy s.l.
 5. Nepohlavní a pohlavní rozmnožování mechorostů
 6. Fylogeneze mechorostů, fosilní doklady,
 7. Systém mechorostů - Anthocerophyta, Marchantiophyta
 8. Systém mechorostů - Bryophyta (Andreaeopsida, Sphagnopsida, Bryopsida)
 9. Ekologie mechorostů, adaptace, stanovištní nároky, společenstva mechorostů, vztahy ke společenstvům cévnatých rostlin
 10. Fytogeografie mechorostů - zvláštnosti geografického rozšíření mechorostů, hlavní typy areálů, disjunkce a názory na jejich vznik
 11. Význam mechorostů pro člověka, praktické využití v Evropě a ostatních částech světa, mechorosty jako bioindikátory změn prostředí
 12. Ohrožení mechorostů, červené seznamy a ochrana mechorostů, světové aktivity v ochraně mechorostů
 
Studijní literatura
 
Váňa J., Kučera J. Hradílek Z., Soldán Z.: Mechorosty České republiky: on-line klíče, popisy a ilustrace
Frahm J.-P. et Frey W.(1983): Moosflora. Stuttgart.
Peciar V., Červenka M. et Hindák F.(1984): Základy systému a evolúcie výtrusných rastlín. Bratislava.
Pilous Z. et Duda J.(1960): Klíč k určování mechorostů ČSR. Praha.
Pilous Z.(1971): Flora ČSSR. Mechorosty. Sphagnidae. Praha.
Schofield W.B.(1985): Introduction to Bryology. New York.
Watson E.V.(1964): The Structure and Life of Bryophytes. London.
 
Základy bryologie - cvičení
 
 1. Základní bryologická literatura (časopisy, určovací klíče, monografie, učebnice)
 2. Zásady a technika sběru mechorostů v terénu, preparace, herbarizace, herbářové sbírky mechorostů
 3. Stavba stélky játrovek (Riccia fluitans, Marchantia polymorpha, Conocephalum conicum) se složitou strukturou, játrovky s jednoduchou stavbou (Metzgeria furcata), listnaté játrovky (Frullania dilatata, Scapania nemorea)
 4. Stavba gametofytu mechů - lodyžka, lístky (Atrichum undulatum, Polytrichum formosum, P. commune, Dicranum scoparium, Sphagnum squarrosum, Leucobryum glaucum, Fissidens taxifolius)
 5. Stavba sporofytu - hlevíků (Phaeoceros carolinianus), játrovek, mrštníky (Pellia epiphylla, Marchantia polymorpha), - tobolka, obústí (Polytrichum formosum, Bryum argenteum, Tortula muralis, Andreaea rupestris)
 6. Morfologie gametangií - archegonia a antheridia, pozorování částic nepohlavního rozmnožování (rhizoidální gemy - Bryum sp., Dicranella sp., gemy na lístcích a na lodyžkách - Encalypta streptocarpa, Tetraphis pellucida, Plagiothecium cavifolium, Pterigynandrum filiforme, Tortula latifolia, gemy u játrovek - Lunularia cruciata, Marchantia polymorpha)
 7. Určování mechorostů podle klíče
 8. Demonstrace játrovek a hlevíků (Blasia pusilla, Anthoceros agrestis, Ptilidium ciliare, Lophocolea bidentata, Plagiochila porelloides, Diplophyllum albicans, Radula complanata)
 9. Demonstrace akrokarpních mechů (Ceratodon purpureus, Schistostega pennnata, Seligeria recurvata, Dicranum polysetum, Funaria hygrometrica, Polytrichum piliferum, Rhizomnium punctatum, ...)
 10. Demonstrace pleurokarpních mechů (Hypnum cupressiforme, Climacium dendroides, Thuidium tamariscinum, Calliergonella cuspidata, Drepanocladus uncinatus, Eurhynchium hians, Brachythecium rutabulum, Pseudoscleropodium purum, Pleurozium schreberi, Plagiothecium denticulatum, Rhytidiadelphus squarrosus, ...)
 11. Určování rašeliníků - barvení pórů, řezy chlorocyt, typy hyalodermu lodyžky, heterofylie lodyžních a větevních lístků
 12. Determinace vlastního přineseného materiálu, zápočetSeznam výuky zajišťované katedrou botaniky