Výuka a studijní materiály

Biologická technika 1 (CV)
Vedoucí cvičení: V. Vinter, M. Dančák
Rozsah kurzu: 0/1/0
Forma ověřování výsledků: zápočet
Počet kreditních bodů: 1

Cíl:
Cílem cvičení je seznámit studenty se základy mikroskopické techniky a základy herbarizace rostlinného materiálu.

Sylabus:
Poučení o bezpečnosti práce v laboratoři
Základy práce s mikroskopem, příprava preparátů, barvení preparátů, základy biologické kresby, měření a počítání struktur
Základy techniky herbarizace rostlin

Studijní literatura:
Jurčák J. (1998): Základní praktikum z botanické mikrotechniky a rostlinné anatomie. PřF UP, Olomouc.Seznam výuky zajišované katedrou botaniky