Výuka a studijní materiály

Cvičení z fytocenologie v terénu (CV)
Vedoucí cvičení: M. Duchoslav, L. Kincl
Rozsah kurzu: 3 dny
Forma ověřování výsledků: zápočet
Počet kreditních bodů: 6
Podmínky zapsání kurzu: absolvování fytocenologie, Vegetace ČR

Terénní cvičení z fytocenologie navazuje a doplňuje předcházející přednášky "Fytocenologie" a "Vegetace České republiky". Je zaměřeno na studium vybraných typů vegetace formou vegetačního snímkování v pracovních skupinách; následně je proveden rozborzískaných dat, zejména s ohledem na přítomnost indikačních druhů daného společenstva, variability studovaného syntaxonu, jeho významu v krajině a stupně ohrožení, včetně příp. vazby zvláště chráněných druhů. Cvičení je zaměřeno zejména na studium následujících společenstev: (sub)xerofilní travinná společenstva, mokré louky, rašeliniště; lužní lesy, olšiny, suťové lesy, teplomilné doubravy, acidofilní doubravy, dubohabřiny aj. na území střední Moravy

Literatura:
Moravec J. et al. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení. Ed. 2. - Severočes. Přír., Litoměřice, Příl. 1995: 1-206.
Chytrý M., Kučera T. et Kočí M. eds. (2001): Katalog biotopů České republiky. - Agentura ochrany přírody a krajiny, Praha, 307 s.Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky