Výuka a studijní materiály

Obecná botanika (PŘ, CV)
Přednášející: V. Vinter, J. Jurčák
Vedoucí cvičení: V. Vinter, J. Jurčák, B. Navrátilová
Rozsah kurzu: SBE - 3/4, učit. - 3/3
Forma ověřování výsledků: zkouška

Počet kreditů:    SBE: 9 ; učitelství s Bi: 5 
 
Předmět podává základní informace o stavbě rostlinného těla. Obsahově je rozdělen do tří tématických celků : cytologie rostlinné buňky, histologie (popis a klasifikace rostlinných pletiv) a organologie (ontogeneze, fylogeneze, anatomická a morfologická stavba vegetativních a generativních orgánů rostlin).
 
Stručná anotace jednotlivých tématických celků:
 
  Cíl:
  Předmět podává základní informace o stavbě rostlinného těla. Obsahově je rozdělen do tří tématických celků : cytologie rostlinné buňky, histologie (popis a klasifikace rostlinných pletiv) a organologie (ontogeneze, fylogeneze, anatomická a morfologická stavba vegetativních a generativních orgánů rostlin).

  Sylabus přednášek:
  1. Obecná hierarchie výstavby a organizace rostlinných organismů
  - podbuněčná úroveň (biogenní prvky, organické sloučeniny - biopolymery, buněčné povrchy - biomembrány, organely)
  - buněčná úroveň (buńka prokaryotní, buňka eukaryotní, jednobuněčné stélky)
  - mnohobuněčná úroveň (thalus - stélka mnohobuněčná, kormus, pletiva, systémy pletiv, orgány, organismus)
  - orgány vegetativní a generativní (reprodukční)
  2. Rostlinná buňka
  - buněčné povrchy (jednotková biomembrána, cytoplazmatická membrána - plazmalemma, tonoplast)
  - protoplast
  - stěna buněčná
  - buněčné struktury (organely)
  - vakuoly
  - buněčné inkluze
  - jaderné a buněčné dělení (mitóza, meióza)
  3. Pletiva a systémy pletiv
  - kritéria hodnocení a třídění pletiv
  - pletiva nepravá a pravá
  - pletiva dělivá a trvalá
  - pletiva podle funkce
  - systémy pletiv
  4. Systém pletiv dělivých
  - promeristémy (protomeristémy), lokalizace, embryonální základy hlavních rostlinných orgánů, funkce, význam
  - primární meristémy (histogeny), lokalizace, vzrostné vrcholy, funkce, význam
  - sekundární meristémy, lokalizace, funkce, význam
  5. Systém pletiv krycích (SPK)
  - histologie SPK v primární stavbě (kořen - rhizodermis, rhiziny, stonek a list - epidermis, průduchový aparát, trichomy, emergence, funkce, význam)
  - histologie SPK v sekundární stavbě (kořen, stonek, produkty felogenu, funkce, význam)
  6. Systém pletiv vodivých (SPV)
  - histologie SPV v primární stavbě (úvod do fylogeneze - stelární teorie, primární xylém - protoxylém, metaxylém, primární floém, typy svazků cévních
  - histologie SPV v sekundární stavbě (funkce kambia, sekundární xylém, sekundární floém, druhotné tloustnutí)
  7. Systém pletiv základních (SPZ)
  - SPZ podle umístění v hlavních (vegetativních) rostlinných orgánech
  - SPZ podle funkce (asimilační, zásobní, provzdušňovací, resorpční, vyměšovací atd.)
  8. Diferenciace v rostlinném organismu s přechodem na souš
  - diferenciace morfologické (rozlišování stélky, fylogeneze kormusu, vývoj vegetativních a generativních orgánů)
  - diferenciace anatomické (rozlišování systémů pletiv, specializace na výkon určitých funkcí)
  - diferenciace fyziologické (specializace na úrovni systémů pletiv a orgánů)
  9. Morfologie a anatomie kořenů
  - význam pro rostlinu
  - kořenové soustavy (allorhizie, homorhizie, kořeny adventivní)
  - apikální meristémy - histogeny kořenové špičky a anatomické základy postranních kořenů
  - primární stavba (rhizodermis, primární kůra, endodermis, střední válec)
  - sekundární stavba (funkce kambia)
  - mykorrhitické kořeny
  - metamorfózy (modifikace)
  - hospodářský význam
  10. Morfologie a anatomie stonků
  - význam pro rostlinu
  - meristémy vzrostných vrcholů
  - morfologie stonků a význam pro taxonomii
  - větvení stonků
  - primární stavba stonků dvouděložných a jednoděložných (epidermis, primární kůra, střední válec - SPV, stélé)
  - sekundární stavba
  - metamorfózy (modifikace)
  - hospodářský význam
  11. Morfologie a anatomie listů
  - význam pro rostlinu
  - fylogeneze mikrofylního a megafylního listu (telomová teorie)
  - anatomie listů (epidermis, mezofyl, SPV), třídění listů podle jejich anatomie,listy rostlin C3 a C4
  - listy nahosemenných - anatomie jehlic jehličnanů
  - listy krytosemenných
  - listové základy embryonální a primordiální, listové vernace
  - morfologie listů a význam pro taxonomii
  - metamorfózy (modifikace)
  - hospodářský význam
  12. Reprodukce rostlin
  - vegetativní a generativní rozmnožování rostlin
  - metageneze izomorfická, heteromorfická
  - metageneze mechů
  - základní typy vývojových cyklů cévnatých rostlin (izosporie, homoiosporie, heterosporie)
  - vznik semennosti
  - základní vývojové trendy cévnatých rostlin v rámci reprodukčních cyklů
  13. Morfologie a anatomie reprodukčních orgánů
  - význam pro rostlinu
  - reprodukční orgány výtrusných rostlin
  - reprodukční orgány nahosemenných rostlin
  - reprodukční orgány krytosemenných rostlin (fylogeneze květu - euanthiová a pseudanthiová teorie, květní obaly, stavba tyčinek, pestíků, typy gyneceí, typy placent, mikro- a megasporogeneze, mikro- a megagametogeneze, klasifikace pylových zrn, stavba vajíčka, květenství, květní vzorce a diagramy)
  - opylení, oplození
  - hospodářský význam květu
  14. Morfologie a anatomie semen a plodů
  - ontogenetický vývoj semene
  - anatomická stavba semene (embryo, endosperm, perisperm, testa)
  - anatomická a morfologická stavba plodů
  - klasifikace plodů
  - rozšiřování semen a plodů
  - hospodářský význam semen a plodů


  Sylabus pro cvičení z obecné botaniky BOT/OBPX
  Učitelské kombinace s Bi - 1. ročník (3-hodinová praktická cvičení, letní semestr 2010)

  Učebna: SE 506
  Vyučující: RNDr. Božena Navrátilová, Ph.D.; RNDr. Dagmar Skálová, Ph.D.; PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Ph.D.

  I. Úvodní cvičení: 1. týden
  1. Program cvičení – sylabus a návody ke cvičením.
  2. Protokoly, dostupná literatura.
  3. Organizace cvičení a bezpečnost práce.
  4. Základy mikroskopování a dokumentace mikroskopických preparátů (trvalé preparáty).

  II. Rostlinná buňka: 2. týden
  1. Pohyb cytoplazmy a chloroplastů (Anacharis canadensis).
  2. Chromoplasty (Rosa canina).
  3. Reservní škrob (Avena sativa, Euphorbia sp., Pisum sativum).
  4. Krystaly šťavelanu vápenatého (Allium cepa, Begonia sp., Tradescantia sp.).
  5. Lithocysty a cystolithy (Ficus elastica).

  III. Rostlinná pletiva dle tvaru buněk a tloušťky buněčných stěn: 3. týden
  1. Parenchym (Sambucus nigra).
  2. Aerenchym, aktinenchym (Acorus calamus, Nymphaea alba, Typha sp.).
  3. Kolenchym (Lamium sp.).
  4. Sklerenchym (Pirus communis).

  IV. Dělivá pletiva, určování dřevin v zimě: 4. týden
  1. Dělivé pletivo, mitóza v kořenových špičkách (trvalé roztlakové praparáty Allium cepa).
  2. Mikrofotografie – fáze mitózy (Allium cepa).
  3. Určování dřevin v zimě.

  V. Krycí pletiva: 5. týden
  1. Epidermis s průduchy (Iris germanica, Hibiscus sp.).
  2. Trichomy a emergence (Eleagnus angustifolia, Drosera sp., Nicotiana sp., Pelargonium zonale, Urtica dioica, Verbascum sp.).
  3. Měření mikroskopických objektů.

  VI. Kořen: 6. týden
  1. Anatomie kořene, radiální svazek cévní (Iris germanica, Pisum sativum).
  2. Morfologie kořenových zón (Triticum aestivum).
  3. Anatomie vzdušného kořene, velamen (Monstera deliciosa).

  VII. Stonek: 7. týden
  1. Anatomie stonku 1-děl. rostlin, kolaterální svazek cévní (Cyperus alternifolius).
  2. Anatomie stonku 2-děl. rostlin, bikolaterální svazek cévní (Cucumis sativus).
  3. Oddenek konvalinky, koncentrický svazek cévní (Convallaria majalis).

  VIII. Anatomie dřevnatého stonku: 8. týden ( PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Ph.D.)
  1. Anatomie dřevnatého stonku nahosemenných rostlin, homoxylní dřevo (Pinus sylvestris).
  2. Anatomie dřevnatého stonku krytosemenných rostlin, heteroxylní dřevo (Tillia sp.).
  3. Srovnání 1-letého a více-letého stonku (Aristolochia durior).

  IX. List: 9. týden (PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Ph.D.)
  1. Anatomie monofaciálního listu (Iris germanica).
  2. Anatomie bifaciálního listu (Hedera helix).
  3. Anatomie xeromorfního listu (Nerium oleander).
  4. Řez jehlicí (Pinus sp.).

  X. 10. týden (PaedDr. Ing. Vladimír Vinter, Ph.D.)
  terén

  XI. Květ a plod: 11. týden
  1. Příčný řez prašníkem (Capsicum annuum).
  2. Morfologie pylových zrn (Clivia miniata, Cucurbita sp., Hibiscus sp., ...).
  3. Morfologie semene 1-děložné a 2-děložné rostliny (Allium cepa, Phaseolus vulgaris).

  3. 5. - 7. 5. 2010 Terénní cvičení z botaniky (BOT/CTPX) 12. týden
  (10. 5. 2010 Udělování zápočtů, areál Olomouc-Holice)

  XII. Závěrečné cvičení: 13. týden; zápočtový týden
  Zápočtový test, protokoly, vyhodnocení zápočtového testu, zápočet.


  Studijní literatura:
  Základy anatomie cévnatých rostlin a anatomický atlas cévnatých rostlin (V. Vinter)
  Mykorhiza (M. Čuříková & A. Látr) (PDF soubor)
  Materiály ke cvičení z obecné botaniky (A. Látr)
  Návody cvičení z obecné botaniky (B. Navrátilová)
  Luxová M. (1974): Zemědělská botanika I. Anatomie a morfologie rostlin, SZN - Praha.
  Rosypal S. a kol. (1987): Přehled biologie, SPN – Praha.
  Romanovský A. a kol. (1985) : Obecná biologie, SPN - Praha.
  Slavíková Z. (2002): Morfologie rostlin, Karolinum – Praha.
  Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky