Výuka a studijní materiály

Proměnlivost a evoluce rostlin (PŘ, CV)
Přednášející: I. Doležalová, M. Dančák
Rozsah kurzu: 2/1/0
Forma ověřování výsledků: kolokvium
Počet kreditních bodů: 3
Podmínky zapsání kurzu: absolvování Systematické botaniky nebo Fylogeneze a systému vyšších rostlin

Sylabus:
1. Úvod, studijní literatura. Základní typy individuální proměnlivosti.
2. Vývoj názorů na variabilitu rostlin a její klasifikaci. Dědičná a nedědičná variabilita rostlin.
3. Různé typy vnitrodruhové variability rostlin. Lokální populace jako základní jednotka biologického druhu. Druh jako základní článek evoluce rostlin. Selekce jako základní evoluční činitel.
4. Speciace u rostlin: stupňovitý a náhlý vznik druhu. Mutace a jejich význam pro evoluci. Mezidruhové izolační mechanizmy.
5. Autogamie a alogamie u rostlin a jejich evoluční důsledky.
6. Apomixie a její evoluční důsledky. Problémy taxonomické klasifikace apomiktických skupin.
7. Polyploidie a její význam v evoluci rostlin. Problémy taxonomické klasifikace polyploidů.
8. Hybridizace a její význam v evoluci rostlin. Hybridogenní druhy.
9. Ochrana přírody versus vymírání druhů.


Literatura:
Briggs D. et Walters S.M. 2001. Proměnlivost a evoluce rostlin. Vydavatelství UP, Olomouc, 3. ed.
Briggs D. et Walters S.M. 1997. Plant variation and evolution. Cambridge University Press, 3rd. ed.
Campbell, N.A., Reece, J.B. 2006. Biologie. Computer Press, a.s., Brno.
Flegr, J.2005. Evoluční biologie. Academia, Praha.
Stace C. A. 1980: Plant Taxonomy and Biosystematics. London

1. Vývoj názorů na variabilitu
2. Proměnlivost a evoluce
3. Vnitrodruhová variabilita a genový tok
4. Druh jako základní článek evoluce
5. Selekce
6. Mutace a jejich význam
7. Reprodukční systémy
8. Pozvolná speciace, hybridizaceSeznam výuky zajišťované katedrou botaniky