Výuka a studijní materiály

Systém a evoluce vyšších rostlin (PŘ, CV)
Přednášející: B. Trávníček, Z. Hradílek
Vedoucí cvičení: M. Dančák, Z. Hradílek, B. Trávníček
Rozsah kurzu: 2/3/0
Forma ověřování výsledků: zkouška (test) / zápočet
Počet kreditních bodů: 7

Úvod
 
Přehled taxonů pod odkazem PŘEHLED SYSTÉMU tvoří celý použitý systém vyšších rostlin, od relativně nejprimitivnějších až po nejvíce odvozené skupiny. Tento systém se v některých částech odchyluje od systémů použitých v učebnicích (Hendrych 1977, Smejkal in Rosypal et al. 1992), což je většinou komentováno na přednáškách (komentář k použitému systému krytosemenných může student také na požádání získat u B. Trávníčka, pokud si přinese disketu).
V následujícím přehledu jsou tučně uvedeny skupiny, u kterých je nutno znát:
- jejich charakteristiku - nejčastěji morfologickou (u čeledí krytosemenných také květní vzorec), někdy také anatomickou, biochemickou atd., fylogenetické vztahy,
- geologickou dobu jejich rozvoje (zvláště u fosilních skupin),
- v hrubých rysech geografické rozšíření (u recentních skupin),
- významnější zástupce (viz následující přehled).
Ostatní uvedené skupiny je třeba znát pouze informativně (tj. jejich postavení v systému, rozšíření, užitkové vlastnosti apod.).
Tučně vytištěné druhy (resp. rody) u semenných rostlin je třeba znát přednostně (tj. většinou je umět poznat, zařadit do systému atd.).
U jednotlivých skupin je uveden jejich výskyt v různých geologických dobách.
U recentně se vyskytujících skupin jsou uvedeny počty zastoupených (recentních) nižších taxonů, které zahrnují:
- u třídy nebo podtřídy počet: řádů/čeledí/rodů/druhů,
- u řádu počet: čeledí/rodů/druhů,
- u čeledi počet: rodů/druhů.
Tyto počty zástupců jednotlivých skupin není většinou třeba znát přesně, mají sloužit spíše k rámcové informaci studenta o taxonomické bohatosti těchto skupin. Pro zájemce jsou dále na požádání k dispozici (k internímu studiu na katedře) obrázky prezentované na přednáškách.
 
Ke zkoušce je nutné:
 
- mít zápočet ze cvičení a pokud možno také z botanické týdenní exkurze
- vzít s sebou herbář (100 položek učitelé a studenti oboru OCHR, 150 položek studenti oboru SBE)
- dobře znát kapitolu "Systém a evoluce vyšších rostlin" z učebnice Rosypal et al. 1992 (str. 205-35O) a informativně (resp. některé dílčí problémy) z dalších uvedených učebnic - zvláště Hendrych 1977, případně Novák 1972 (požadovaný rozsah znalostí je možno přibližně zjistit z následujícího podrobného přehledu).
- dobře znát přednášky Z. Hradílka a B. Trávníčka
- umět poznat základní druhy rostlin
Důležitým předpokladem je také dobrá znalost pojmů z morfologie (resp. anatomie) rostlin.
 
Okruhy obecného úvodu
 
Základní pojmy (systematika, taxonomie, klasifikace, nomenklatorika), metody systematické botaniky.
 
Evoluce (základní mechanismy), fylogeneze, proces tvorby druhů (speciace), původ taxonů (monofyletický, polyfyletický, parafyletický)
 
Taxon, taxonomická kategorie, hierarchie taxonomických jednotek
 
Historický přehled vývoje klasifikačních systémů (umělé, přirozené, vývojové) a jejich nejvýznačnější představitelé
 
Vyšší rostliny x cévnaté rostliny
původ vyšších rostlin, adaptace k suchozemskému protředí, telomová a stelární teorie, rodozměna (antigeneze), její vývoj a srovnání u jednotlivých vývojových stupňů
 
PŘEHLED SYSTÉMU (word doc)
 
Literatura:
 
Základní i rozšiřující v češtině:
 
Hendrych R. (1977): Systém a evoluce vyšších rostlin. - Praha.
Smejkal M. (1992): Systém a evoluce vyšších rostlin. - In: Rosypal S. et al., Fylogeneze, systém a biologie organizmů, p. 205-350. - Praha.
Novák F. A. (1972): Vyšší rostliny 1,2. - Praha. (resp. starší vydání z roku 1961).
Peciar V., Červenka M. et Hindák F. (1984): Základy systému a evolúcie výtrusných rastlín. - SPN Bratislava.
 
Cizojazyčná pro zájemce:
 
Cronquist A. (1988): The evolution and systematics of flowering plants. Ed. 2. - New York.
Dahlgren R.T., Clifford H. T. et Yeo P. F. (1985): The families of the Monocotyledons: structure, evolution, and taxonomy. - New York.
Ehrendorfer F. (1991): Evolution und Systematik. - In: Lehrbuch der Botanik für Hochschulen, ed. 33, p. 473-826. - Stuttgart.
Frohne D. et Jensen U. (1992): Systematik des Pflanzenreichs, ed. 4. - Stuttgart.
Heywood V. H. et al. (1994): Flowering plants of the World, ed. 2. - London.
Hickey M. et King C. (1988): 100 families of flowering plants. - Cambridge.
Huber H. (1991): Angiospermen. - Stuttgart.
Stewart W. N. et Rothwell G. W. (1993): Paleobotany and the evolution of plants, ed. 2. - Cambridge.
Tachtadžjan A. A. (1987): Sistema magnoliofitovych. - Leningrad.
Tachtadžjan A. A. (1993): Evolutionary trends in flowering plants. - New York.
Tachtadžjan A. A. (1997): Diversity and classification of flowering plants. - New York.
Taylor T. N. et Taylor E. L. (1993): The biology and evolution of fossil plants. - New Jersey.
Thorne R. F. (1992): An updated phylogenetic classification of the flowering plants - ALISO, 13 (2): 365-389.
Studium fylogeneze na molekulární úrovni - viz časopis: Annals of the Missouri Botanical Garden, 1993, 80/3: 524-785 (a mnohé další články v tomto časopisu).
 
Obrazové atlasy a květeny České republiky:
 
Deyl M., et Hísek K. (1973): Naše květiny 1,2. - Praha.
Toman J. et Hísek K. (1994): Přírodou krok za krokem, Rostliny. - Praha.
Dostál J. (1948-50): Květena ČSR. - Praha.
Dostál J. (1989): Nová květena ČSSR 1,2.- Praha.
Květena České republiky, 1-5 díl (6-8 díl dosud nevyšel). - Academia, Praha.


Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky