Výuka a studijní materiály

Ohrožené druhy vyšších rostlin ČR (PŘ)
Přednášející: B. Trávníček, M. Dančák
Rozsah kurzu: 2/0/2
Forma ověřování výsledků: zkouška
Počet kreditních bodů: 6

Sylabus:
Náplní předmětu jsou taxonomicky a ekologicky významné charakteristiky kriticky a silně ohrožených druhů cévnatých rostlin České republiky. U každého druhu jsou probírány znaky důležité pro jeho determinaci, charakter jeho historického a recentního rozšíření v ČR, celkový areál, ekologické nároky a charakter jeho ohrožení v ČR.

Studijní literatura:
Feráková V., Holub J., Maglocký Š. & Procházka F. (1999): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR. Vol. 5. Vyšší rostliny. p. 324, Príroda, Bratislava.
Hejný S. et Slavík B. [eds.] (1988 ...) Květena české republiky. díl 1,2,3,4, 5, 6..., Academia, Praha.
Slavík B. et al. (1989): Vybrané ohrožené druhy flóry ČSR. - Stud. ČSAV, Praha, 10: 1-163.
Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky