Výuka a studijní materiály

Technika explantátových kultur (PŘ, CV)
Přednášející: B. Navrátilová
Vedoucí cvičení: B. Navrátilová, D. Skálová
Rozsah kurzu: 1/1 (bude dle možností blokováno)
Forma ověřování výsledků: kolokvium
Počet kreditních bodů: 3

Stručná anotace předmětu:
Předmět navazuje na přednášky z fyziologie rostlin. Zabývá se historií a základními principy explantátových kultur rostlin (EKR), zásadami práce, regeneračními schopnostmi rostlin, somatickou variabilitou a jejím využitím, morfogenezí (organogeneze, embryogeneze), základními metodami (meristémové, kalusové, prašníkové a protoplastové kultury, fúze protoplastů, embryokultury, somatická embryogeneze), využitím EKR v praxi a jejich perspektivami.

Sylabus přednášek (blokováno 1 x za 2 týdny)
 1. Explantátové kultury rostlin (EKR) - explantát, totipotence rostlinné buňky, historie EKR
 2. Metody EKR - kultivační podmínky, práce s EKR, kultivační média, fytohormony a látky s růstově regulačním působením (rozdělení, účinnost)
 3. Regenerace rostlin in vivo a in vitro (přímá, nepřímá), symptomy in vitro
 4. Meristémové kultury - využití v praxi (ozdravování, množení)
 5. Embryokultury in vivo a in vitro, využití embryokultur
 6. Kalus - kalusové kultury; somaklonální variabilita, využití
 7. Suspenzní kultury, somatická embryogeneze, umělá semena
 8. Sekundární metabolity - indukovaná produkce metabolitů in vitro
 9. Gametická embryogeneze - androgeneze, ontogeneze pylu in vivo a in vitro, gynogeneze, využití haploidů v praxi
 10. Protoplastové kultury a fúze protoplastů (typy a využití), cybridizace
 11. Transgenní rostliny, historie a současnost (perspektivy)
 12. Fytopatologie in vitro
 13. Toxikologie in vitro
 14. Uchovávání genofondu in vitro, genobanky

Praktická cvičení (blokována):
 1. Bezpečnost práce v laboratoři, prohlídka laboratoří, příprava kultivačních médií a roztoků, sterilizace nástrojů a skla, příprava rostlinného materiálu pro aseptickou práci.
 2. Mikropropagace rostlin - vliv růstových regulátorů v médiu na zmnožení rostlin. (rod Dianthus, Dionea, Drosera, Fragaria, Solanum,...) hodnocení zmnožení po 4 týdnech. Převod in vitro rostoucích rostlin do nesterilních podmínek (perlit, jiffy). Příprava médií pro embryokultury a prašníkové kultury.
 3. Embryokultury - izolace a dopěstování nezralých embryí u Capsicum annuum. Založení meristémových kultur Brassica oleracea var. botrytis.
 4. Založení prašníkové kultury (dle dostupného rostlinného materiálu Petunia sp., Brassica oleracea, Nicotina sp.), před kolokviem vyhodnocení. Příprava rostlinného materiálu (výsevy) a roztoků pro protoplastové kultury.
 5. Izolace a fúze protoplastů (in vitro rostliny rodů Cucumis sp. nebo Lycopersicon sp., enzymatická příprava, hustota a životnost izolovaných protoplastů, fúze pomocí PEG).
 6. Vlastní vyhodnocení založených experimentů a dokumentace.

(Možná vlastní fotodokumentace v průběhu všech cvičení.)

Prezentace

Níže uvedené odkazy reprezentují presentaci, používanou jako podpůrná osnova při přednáškách a návody na cvičení. Chcete-li si presentaci tisknout, preferujte příslušný PDF soubor.
Všechna práva autorky a reprodukovaných děl vyhrazena. (C) Navrátilová B., 2004-2010

Literatura:
Callaway D. J., Callaway M. B.: Breeding Ornamental Plants. Timber press, Oregon, 2000
Lindsey K.: Plant Tissue Culture. Manual. Kluwer Academic Publishers, London, 1992
Kováč J.: Explantátové kultury rostlin. UP, Olomouc, 1995
Procházka S. a kolektiv: Fyziologie rostlin. Praha, Academia, 1998 Smith R.H.: Plant Tissue Culture. Techniques and Experiments. Second Edition. Academic Press, 2000
Votruba J.: Explantátové techniky (pro biotechnology a šlechtitele), VŠZ, Praha, 1987
Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky