PROJEKTY A GRANTY ŘEŠENÉ ČLENY KATEDRY BOTANIKY

Variabilita složek a interakcí v rostlinném patosystému a vliv faktorů prostředí na jejich projev
MŠMT ČR, MSM 6998959215 (2005 - 2011)
Na projektu se podíleli:  A. Lebeda (řešitel)
I. Doležalová (spolupracovník)
J. Gajdová (spolupracovník)
M. Kitner (spolupracovník)
B. Mieslerová (spolupracovník)
I. Petrželová (spolupracovník)
M. Sedlářová (spolupracovník)
D. Skálová (spolupracovník)
B. Sedláková (spolupracovník)
urban (spolupracovník)

Výzkumný záměr je zaměřen na komplexní analýzu a poznání vybraných modelových patosystémů, především z hlediska struktury, hiearchie a variability složek, interakcí, vlivu faktorů prostředí a jejich projevů. Důraz je kladen na poznání biodiverzity a genetické variability patogenů a hostitelských rostlin, včetně jejich časových a prostorových změn. Jedním z cílů je také identifikace a charakterizace nových forem patogenů a vytvoření jejich referenční sbírky pro další výzkumné použití, ale i detekce zdrojů rezistence v genových zdrojích kulturních a planě rostoucích rostlin. Interakce rostlina-patogen-prostředí budou studovány na populační, individuální, histologické, cytologické, fyziologické, biochemické, biofyzikální a molekulární úrovni. Předmětem studia budou různé mechanismy rezistence a jejich pravděpodobné genetické založení. Základem studia bude molekulárně-genetická analýza variability rostlinného patosystému a jeho jednotlivých složek na úrovni polymorfismu a exprese mRNA a proteinů a identifikace genů nebo genomických segmentů odpovědných za rezistenci rostlin resp. nebo patogenezi fytopatogenních organismů. Rovněž budou studovány fyziologické, biochemické a biofyzikální procesy podmiňující a doprovázející interakce mezi rostlinami, patogeny a prostředím. Vliv biotických a abiotických stresových faktorů na rostlinný patosystém bude analyzován i pomocí matematického modelování.

Spolupráce s Katedrou biochemie, k. buněčné biologie a genetiky a k. experimentální fyziky.


Seznam hlavních projektů katedry botaniky