Výuka a studijní materiály

Obecná mykologie (PŘ)
Přednášející: A. Lebeda
Rozsah kurzu: 2/0/0
Forma ověřování výsledků: zkouška
Počet kreditních bodů: 4

Cíl:
 
Seznámit se s obecnými principy biologie a ekologie hub. Hlavní pozornost je věnována obecné charakteristice hub, evoluci a speciaci hub, cytologii, morfologii, mechanismům rozmnožování a genetice hub, fyziologii a metabolismu hub, toxinům hub, ekologii, využití hub v průmyslu a zemědělství resp. biotechnologiích.
 
Sylabus:
 
 1. Obecná charakteristika hub, evoluce a speciace hub, paleomykologie, klasifikace hub, vývoj lidské společnosti a houby.
 2. Cytologie hub. Cytologické a fyziologické aspekty klíčení spor, jeho regulace, růst hyf, tvorba kolonií a vegetativní vývoj hub.
 3. Morfologie stélky - variabilita stélky, hyfy a jejich modifikace, anatomie a morfologie plodnic hub, jejich vývoj a diferenciace, anatomie a morfologie spor, mechanismy uvolňování spor.
 4. Rozmnožování hub, životní cykly. Nepohlavní rozmnožování - klasifikace rozmnožovacích struktur a jejich morfologie. Pohlavní rozmnožování - obecné principy, mechanismus pohlavního rozmnožování u hlavních taxonomických skupin hub.
 5. Genetika a genetická variabilita hub - buněčné dělení, mutace, parasexualita, heterokaryosa, genetika virulence a patogenity, homothalismus a heterothalismus.
 6. Fyziologie hub - způsob výživy hub, vliv faktorů prostředí. Metabolismus - enzymy hub, glykolýza, dýchání a luminiscence, primární a sekundární metabolity.
 7. Ekologie hub - houby a koloběh látek v přírodě. Způsoby šíření hub, mykogeografie. Ekologická klasifikace hub, saprotrofní houby, ekologická sukcese.
 8. Ekologie hub - životní strategie, stres, konkurence, alelopatie. Symbiotické houby (mykorhiza, lichenismus, zoosymbioza)
 9. Zoo- a fytopatogenní houby - klasifikace, rozšíření a význam.
 10. Ekosystémy a jejich mykoflóra (lesní a nelesní ekosystémy).
 11. Mykotoxikologie, toxiny mikro - a makromycetů.
 12. Využití hub v průmyslu, zemědělství, biotechnologiích a lékařství.
 
Literatura:
 
Mykorhiza (M. Sedlářová)
Atlas houbových organizmů (M. Sedlářová, M. Vašutová a kol.)
Alexopoulos, C.J., Mims, C.W., Blackwell, M.: Introductory Mycology. John Wiley & Sons, New York, 1996.
Carlile, M.J., Watkinson S.C.: The fungi. Academic Press, London, 1994.
Deacon, J.W.: Modern Mycology. 3rd edition. Blackwell Science Ltd., Oxford, 1997.
Dick, M.W. (2001): Straminipilous fungi.Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, The Netherlands.
Dix, N.J., Webster, J.: Fungal ecology. Chapman & Hall, London, 1995.
Esser, K., Lemke, P.A. (2001): The Mycota. Systematics and evolution VII A. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.
Esser, K., Lemke, P.A. (2001): The Mycota. Systematics and evolution VII B. Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York.
Griffin D.H.: Fungal physilogy. J. Willey, New York, 1981.
Hawksworth, D.L., Kirk, P.M., Sutton, B.C., Pegler, D.N.: Ainsworth & Bisby´s dictionary of the fungi. 8th edition. CAB International, University Press, Cambridge, 1995.
Hudson H.J.: Fungal biology. Edward Arnold Publishers Ltd., London, 1986.
Klán, J.. Co víme o houbách. SPN Praha,1989.
Moore, D., Novak Frazer, L.A. (2002): Essentials fungal genetics. Springer-Verlag, New York, USA.
Pilát, A.: Houby Československa ve svém životním prostředí. Academia, Praha, 1969.
Spencer-Phillips, P.T.N., Gisi, U., Lebeda, A. (Ed.) (2002): Advances in Downy Mildew Research. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.


Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky