Výuka a studijní materiály

Obecná a speciální fytopatologie (PŘ, CV)
Přednášející: A. Lebeda
Vedoucí cvičení: M. Sedlářová, I. Petrželová
Rozsah kurzu: 2/2/0
Forma ověřování výsledků: zápočet, zkouška
Počet kreditních bodů: 6
Podmínky zapsání kurzu: Fylogeneze a systém nižších rosltin, Fyziologie rostlin

Cíl:
 
Obecná fytopatologie je koncipována formou přednášek s cílem seznámit studenty s obecnými zákonitostmi chorobných procesů u rostlin. Objasnění pojmu choroba, klasifikace chorob, kauzalita ve fytopatologii, charakteristika a klasifikace původců chorob, parazitismus a patogenismus, specifičnost vztahů mezi hostitelem a patogenem, infekční cyklus, reakce rostlin na infekční agens, genetika interakce hostitele a patogena, vliv podmínek prostředí na vývoj chorob, epidemiologie a patometrie, obecné principy ochrany proti infekčním chorobám. Specifikace nejvýznamnějších chorob základních skupin rostlin.

Speciální fytopatologie je organizována formou cvičení a je zajišťováno blokově. Studenti jsou seznamováni se základními chorobami obilnin, zelenin, ovocných dřevin a révy vinné, lesních a okrasných dřevin včetně praktických ukázek nejrozšířenějších chorob.
 
Sylabus:
 
 1. Vymezení pojmu fytopatologie, její začlenění do systému biologických věd, praktický význam. Definice choroby a klasifikace chorob, příčiny vzniku chorob, vývojové směry a koncepce kauzality ve fytopatologii. ke stažení FP1 (Sedlářová)
 2. Původci infekčních chorob, jejich klasifikace a obecná charakteristika (viroidy, viry, bakterie, fytoplasmy, RLO, řasy, houby, parazitické rostliny, prvoci a další živočichové). ke stažení FP2 (Mieslerová)
 3. Klasifikace a charakteristika biotických vztahů mezi organismy. Parazitismus fytopatogenních mikroorganismů, formy parazitismu. Patogenismus, jeho klasifikace, patogenní potenciál a jeho determinanty. Specifičnost vzájemných vztahů mezi hostitelem a patogenem, hladina specifičnosti, mechanismy determinující specifičnost interakce rostlina - patogen, evoluce parazitismu a patogenismu. ke stažení FP3 (Sedlářová)
 4. Infekční cyklus - prvky infekčního cyklu a jejich členění, zdroje inokula a způsoby přežívání patogenů, mechanismy přenosu a šíření patogenů. Proces patogeneze - tvorba infekčních struktur, chronologie infekčního cyklu, mechanismus patogeneze. Růst, reprodukce a životní cykly patogenů. ke stažení FP4 (Sedlářová)
 5. Reakce rostliny na infekční agens. Imunita, rezistence (obranné mechanismy), pseudorezistence, náchylnost, tolerance, citlivost, hypersensitivita. Metabolické pochody rostlin vyúsťující v náchylnost, rezistenci a toleranci. Příčiny změn v náchylnosti a rezistenci. Polní rezistence. ke stažení FP5 (Sedlářová)
 6. Genetika interakce hostitele a patogena - obecné a specifické genetické mechanismy variability rostlin a patogenů, genetika rezistence hostitele a virulence patogena (koncepce gene-proti-genu, genetický systém rezistence a jeho funkce, genetický systém virulence, kategorie rezistence a jejich genetická podstata). ke stažení (Mieslerová)
 7. Populační a ekologická genetika fytopatogenních organismů - frekvence fenotypů a genů virulence v patogenní populaci, genetická rovnováha a mechanismy jejího narušení v populacích patogenů, fitness a strategie populací patogenů, genetické modely a genetická rozdílnost v populacích hostitele a patogena.
 8. Vliv podmínek vnějšího prostředí na výskyt a vývoj chorob - komplexní působení abiotických a biotických faktorů. Geofytopatologie - geografické rozšíření chorob. Způsoby a metody ochrany rostlin proti infekčním chorobám (agrotechnické, fyzikální, mechanické, chemické, biologické). Patometrie.
Literatura:
 
Agrios, G. N. : Plant pathology. Academic Press, New York, 1997.
Bláha, L. a kol.: Rostlina a stres. VÚRV, Praha, 2003.
Crute, I. R. , Holub, E. B. , Burdon, J. J. (Eds.): The gene-for-gene relationship in plant-parasite interactions. CAB International, Wallingford, 1997.
Čača, Z. (Ed.): Zemědělská fytopatologie. SZN, Praha, 1981.
Černý A. (Ed.): Lesnická fytopatologie. SZN, Praha, 1976.
Isaac, S. : Fungal-plant interactions. Chapman & Hall, London, 1992.
Kranz J. (Ed.): Epidemics of plant disease. Mathematical analysis and modeling. Springer - Verlag, Berlin, 1991.
Kůdela, V. (Ed.): Obecná fytopatologie. Academia, Praha, 1989.
Kůdela, V., Novacky, A., Fučíkovsky, L.: Rostlinolékařská bakteriologie. Academia, Praha, 2002.
Lucas, J. A. : Plant pathology and plant pathogens. Blackwell Science, Oxford, 1998.
Maloy, O. C. : Plant disease control. Principles and practice. John Wiley and Sons Inc. , New York, 1993.
Smith I. M. , Dunez J. , Phillips, D. H. , Lelliott R. A. , Archer S. A. (Eds.): European handbook of plant diseases. Blackwell, Oxford, 1988.
Šutic D. D. , Sinclair J. B. : Anatomy and physiology of diseased plants. CRC Press, Boca Raton, Florida, 1991.
 
Speciální fytopatologie - cvičení
 
Sylabus:
Speciální fytopatologie je organizována formou cvičení a je zajišťováno blokově. Studenti jsou seznamováni se základními chorobami obilnin, zelenin, ovocných dřevin a révy vinné, lesních a okrasných dřevin včetně praktických ukázek nejrozšířenějších chorob.
 1. Nejvýznamnější choroby obilovin, kukuřice, okopanin a technických plodin.
 2. Nejvýznamnější choroby zelenin (plodové, košťálové, listové, kořenové, cibulové).
 3. Nejvýznamnější choroby ovocných dřevin (jádrové, peckové a skořápkaté ovoce), drobného ovoce a révy vinné.
 4. Nejvýznamnější choroby okrasných rostlin a lesních dřevin.
 
Požadavky k zápočtu:

- 100% účast na cvičení
- praktické poznávání nejrozšířenějších chorob kulturních rostlin

Výukové materiály

Atlas houbových organizmů (M. Sedlářová, M. Vašutová a kol.)
Fyziologie nemocných rostlin (M. Sedlářová)
Choroby rostlin (M. Sedlářová)
Seznam k zápočtu - praktické poznávání rostlin (M. Sedlářová)


Doporučená literatura:
 
Hani, F., Popow et al.: Obrazový atlas chorob a škůdců polních plodin. Scientia, Praha, 1993.
Hluchý, M., Ackermann, P. et al.: Obrazový atlas chorob a škůdců ovocných dřevin a révy vinné. Biocont laboratory, Brno, 1997.
Schwarz, a., Elter, J et al.: Obrazový atlas chorob a škůdců zeleniny. Biocont laboratory, Brno, 1996.
Valášková E. (Ed.): Choroby a škůdci okrasných rostlin. SZN, Praha 1976.
Vaverka, S.: Zemědělská fytopatologie. MZLU, Brno, 1995.Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky