Výuka a studijní materiály

Ochrana fytogenofondu (PŘ, CV)
Přednášející: M. Dančák, I. Doležalová, B. Trávníček
Rozsah kurzu: 2/0/0
Forma ověřování výsledků: zkouška
Počet kreditních bodů: 4

Sylabus
1. Vymezení základních pojmů v ochraně genofondu planých rostlin, doporučená literarura.
2. Hlavní faktory ohrožující flóru a vegetaci v ČR.
3. Ochrana fytogenofondu z hlediska taxonomického
4. Ochrana fytogenofondu z hlediska fytogeografického
5. Zásady výběru druhů pro červené seznamy a pro ochranu.
6. Červené knihy a červené seznamy. Vyhynulé, nezvěstné a ohrožené druhy flóry ČR.
7. Ochrana fytogenofondu mechorostů
8. Ochrana fytogenofondu lišejníků
9. Ohrožená rostlinná společenstva ČR
10. Domestikace a genetická diverzita zemědělských plodin, genetická centra, genetické zdroje, odrůdy, planě rostoucí druhy, druhy příbuzně zemědělským plodinám, genový pool, šlechtění a genové manipulace, kolekce in-situ, ex.situ, speciální kolekce, databáze, pasportní a popisná data, dokumentace, organizace a vybavení genetických bank, technologie regenerace a uložení položek, sběrové expedice, kolekce botanických zahrad, právní aspekty ochrany genofondu zemědělských plodin, informační systémy.

Literatura:

OHROŽENÍ A OCHRANA VEGETACE ČESKÉ REPUBLIKY - NELESNÍ BIOTOPY (M. Dančák a kol.)
Úvod do problematiky (I. Doležalová) (verze pro tisk - pdf)
Genová centra vzniku kulturních rostlin (I. Doležalová) (verze pro tisk - pdf)
Konzervační strategie (I. Doležalová) (verze pro tisk - pdf)
Botanické zahrady a arboreta (I. Doležalová) (verze pro tisk - pdf)
Instituce (I. Doležalová) (verze pro tisk - pdf)

Primack R. B , Kindlmann P. & Jersáková J. 2001 Biologické principy ochrany přírody. Portál, Praha.
Gass T., Freese L., Begemann F., Lipman E. (Comp.), 1999. Implementation of the Global Plan of Action in Europe - Conservation abd Sustainable Utilization of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, IPGRI, Rome, Italy, 396 pp.
Guarino L., Rao R.V., Reid R. (Eds.), 1995. Collecting plant genetic diversity. Technical guidelines. CAB International, Wallingford (UK), 748 pp.
Puzonne L., Hazekamp Th. (Comp.), 1998. Characterization and documentation of genetic resources utilizing multimedia databases, IPGRI, Rome, Italy, 67 pp.
Vavilov N.I., 1987. Proischždenie i geografija kulturnych rastenij. Nauka, Leningrad.
Čeřovský J., Feráková V., Holub J., Maglocký Š. & Procházka F. (1999): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů ČR a SR. Vol. 5. Vyšší rostliny. p. 324, Príroda, Bratislava.
Ellenberg H. (1988): Vegetation ecology of Central Europe. - 4th ed., Cambridge Univ. Press, Cambridge etc.
Holub J. (ed.) (1981): Mizející flóra a ochrana fytogenofondu v ČSSR. – Stud. ČSAV, Praha.
Holub J. & Procházka F (2000): Red List of vascular plants of the Czech Republic – 2000. – Preslia, Praha, 72: 187-230.
Kotlaba F. (ed.) (1995): Červená kniha ohrožených a vzácných druhů rostlin a živočichů SR a ČR, 4 díl (Sinice, řasy, houby, lišejníky, mechorosty). – Príroda, Bratislava.
Kubát K. (red.) (1996): Červené seznamy ohrožené květeny České a Slovenské republiky. – Severočes. Přír., příloha 9, Litoměřice.
Míchal I. & Petříček V. [eds.] (1999): Péče o chráněná území. II. Lesní společenstva. AOPK ČR, Praha.
Moravec J. (1995): Rostlinná společenstva České republiky a jejich ohrožení.Severočeskou přírodou, příloha 1995, Litoměřice:1-206s.
Petříček V. [ed.] (1999): Péče o chráněná území I. Nelesní společenstva. - AOPK ČR, Praha.
Pišút I. (1993): List of extinct missing and threatened lichens in Slovakia – the second draft. – Biológia, Bratislava 48/1: 19-26.
Váňa J. (1993): Předběžný seznam ohrožených mechorostů České republiky I. Játrovky (Hepatophyta) a hlevíky (Anthocerotophyta). – Preslia 65: 193-199.
Váňa J. (1995): Předběžný seznam ohrožených mechorostů České republiky II. Mechy (Bryophyta). Preslia 67: 173-180.
Fáberová I. 2002. Historie a současný stav práce s genofondy v ČR. Sborník referátů ze semináře konaného 11.11. 2001 ve VÚRV, pracoviště Olomouc.
Gass T., Freese L., Begemann F., Lipman E. (Comp.), 1999. Implementation of the Global Plan of Action in Europe - Conservation abd Sustainable Utilization of Plant Genetic Resources for Food and Agriculture, IPGRI, Rome, Italy, 396 pp.
Guarino L., Rao R.V., Reid R. (Eds.), 1995. Collecting plant genetic diversity. Technical guidelines. CAB International, Wallingford (UK), 748 pp.
Hanelt, P., (ed.). 2001. Mansfeld’s encyklopedia of agricultural and horticultural crops: (except ornamentals). Springer-Verlag Berlin Heidelberg, Germany.
Chloupek O. 2000. Genetická diversita, šlechtění a semenářství. 2. vydání, Academia, Praha.
Puzonne L., Hazekamp Th. (Comp.), 1998. Characterization and documentation of genetic resources utilizing multimedia databases, IPGRI, Rome, Italy, 67 pp.
Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky