Výuka a studijní materiály

Fylogeneze a systém nižších rostlin (PŘ)
Přednášející: A. Poulíčková, A. Lebeda
Rozsah kurzu: 2/0/0
Forma ověřování výsledků: zkouška
Počet kreditních bodů: 4

Cíl:
 
Seznámit se s recentním systematickým tříděním sinic, řas a hub a jejich evolučními vztahy. Podrobná charakteristika taxonomických skupin (anatomie, morfologie, rozmnožování, životní strategie), nejvýznamnější zástupci.
 
Sylabus:
 
  Část - fylogeneze a systém sinic a řas:
 1. Úvod do biologie a evoluce sinic a řas – typy stélek a morfologie sinic a řas, fotosyntetické pigmenty, zásobní látky, ultrastruktura, rozmnožování sinic a řas, teorie vzniku membránových systémů eukaryotické buňky, endosymbiotická teorie vzniku mitochondrií, plastidů, hlavní vývojové linie sinic a řas.
 2. Základy systému sinic a řas – charakteristika a zástupci oddělení Cyanophyta + Prochlorophyta, Rhodophyta, Cryptophyta, Dinophyta, Chromophyta ( charakteristika a zástupci tříd Chrysophyceae, Bacillariophyceae, Phaeophyceae, Haptophyceae, Eustigmatophyceae, Raphidophyceae, Xanthophyceae), Chlorarachniophyta, Euglenophyta, Chlorophyta (charakteristika a zástupci tříd Prasinophyceae, Chlamydophyceae, Chlorophyceae, Ulvophyceae, Trebouxiophyceae, Oedogoniophyceae, Bryopsidophyceae, Klebsormidiophyceae, Zygnematophyceae, Charophyceae).
  Část - systém a evoluce hub:
 1. Recentní systematické třídění hub a jejich evoluční vztahy.
 2. Podrobná charakteristika taxonomických skupin hub (anatomie, morfologie, rozmnožování, životní strategie), nejvýznamnější zástupci..
 3. Oddělení Myxomycota (charakteristika, třídy: Acrasiomycetes, Myxomycetes, Plasmodiophoromycetes, Labyrinthulomycetes, Trichomycetes).
 4. Oddělení Chytridiomycota (charakteristika, řády: Chytridiales, Blastocladiales, Monoblepharidales).
 5. Oddělení Oomycota (charakteristika, řády: Saprolegniales, Leptomitales, Lagenidiales, Peronosporales).
 6. Oddělení Eumycota, třída Zygomycetes, třída Endomycetes.Oddělení Eumycota, třída Ascomycetes.
 7. Oddělení Eumycota, třída Deuteromycetes.
 8. Oddělení Eumycota, třída Basidiomycetes.
 9. Lišejníky.
 
Prezentace a atlasy

Sinice a řasy

 • Úvodní kapitoly (PDF)
 • Sinice (PDF)
 • Ruduchy (PDF)
 • Skrytěnky (PDF)
 • Obrněnky (PDF)
 • Krásnoočka (PDF)

  Houby

  Atlas houbových organizmů (M. Sedlářová, M. Vašutová a kol.)


  Materiály k přednáškám pro SBE a Bi-X

 • Úvod, Myxomycota, Plasmodiophoromycota, Chromista (PDF)
 • Chytridiomycota, Eumycota - Zygomycotina (PDF)
 • Ascomycotina (1. část) (PDF)
 • Ascomycotina (2. část), Deuteromycotina (PDF)
 • Basidiomycotina (1. část) (PDF)
 • Basidiomycotina (2. část), Lichenes (PDF)


  Materiály k přednáškám pro MBB a OTŽP

 • Systém hub (1. přednáška) (PDF)
 • Systém hub (2. přednáška) (PDF)
 • Systém hub (3. přednáška) (PDF)


  Materiály k přednáškám (B. Mieslerova, A. Lebeda)

 • 1. přednáška (PDF)
 • 2. přednáška (PDF)
 • 3. přednáška (PDF)
 • 4. přednáška (PDF)
 • 5. přednáška (PDF)
 • 6. přednáška (PDF)  Literatura:
   
  Alexopoulos, C.J., Mims, C.W., Blackwell, M. (1996): Introductory Mycology. John Wiley & Sons, New York.
  Carlile, M.J., Watkinson S.C., Gooday, G.W. (2001): The fungi. Second Edition. Academic Press, San Diego.
  Dick, M.W. (2001): Straminipilous fungi.Kluwer Academic Publisher, Dordrecht, The Netherlands.
  Ettl, H. (1980): Grundriss der allgemeinen Algologie. - VEB G. Fischer Verlag, Jena, Germany.
  Hawksworth, D.L., Kirk, P.M., Sutton, B.C., Pegler, D.N. (1995): Ainsworth & Bisby´s dictionary of the fungi. 8th edition. CAB International, University Press, Cambridge, UK.
  Hoek, C. van den, Mann, D.G., Jahns, H.M. (1995): Algae. An introduction to phycology. - Cambridge Univ. Press, UK.
  Ingold, C.T., Hudson, H.J. (1996): The biology of fungi. Chapman&Hall, London, UK.
  Kalina, T. (1994): Systém a vývoj sinic a řas. - Skriptum, Univerzita Karlova Praha.
  Lund,H.C., Lund J.W.G. (1995): Freshwater Algae. Their microscopic world explored. Biopress Ltd.
  Moore, D., Novak Frazer, L.A. (2002): Essentials fungal genetics. Springer-Verlag, New York, USA.
  Poulíčková,A., Jurčák,J. (2001): Malý obrazový atlas našich sinic a řas. - Vydavatelství UP Olomouc.
  Spencer-Phillips, P.T.N., Gisi, U., Lebeda, A. (Ed.) (2002): Advances in Downy Mildew Research. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.
  Talbot P.H.B. (1971): Principles of fungal taxonomy. MacMillan, London, UK.
  Urban, Z., Kalina, T. (1980): Systém a evoluce nižších rostlin. SPN, Praha.
  Váňa, J. (1996): Systém a vývoj hub a houbových organismů. Karolinum, Praha.
  Záhorovská, E., Hindák,F., Javorčíková, D., Pišút,I. (1995): Systém a evolúcia nižších rastlín. - Skriptum Univerzita Komenského, Bratislava.
     Seznam výuky zajišťované katedrou botaniky