Pomocné odd. LICHENES – lišejníky

Lišejník je komplexní organismus, obecně definován jako morfologicko-fyziologická jednotka, ve které je obligátně vázán určitý druh houby (mykobiont) s určitým druhem řasy nebo sinice (obecně fotobiont). Ve většině případů je přímý kontakt mezi buňkami jednotlivých složek (ale nemusí k němu dojít) – na hyfách mykobionta se vytvářejí haustoria pronikající do buněk fotobionta. Celý organismus je tedy autotrofní, soužití je oboustranně výhodné pro obě složky a umožňuje osídlení i extrémních lokalit (od horkých pouští po Arktidu).

Vztah mykobionta a fykobionta je zjednodušeně označován jako mutualistická symbióza, někdy se jedná spíše o helotismus (ujařmení). V symbióze mohou žít i více než dvě složky, spojení více mykobiontů či fotobiontů vede ke vzniku parasymbiózy. Někdy může houba růst saprofyticky na odumřelých buňkách fotobionta, nebo dochází k parazitismu z jedné či druhé strany.

Společný růst řasy, resp. sinice a houby umožňuje velkou rozmanitost v utváření stélky, vznik zvláštních útvarů nepohlavního rozmnožování a produkci ojedinělých sekundárních metabolitů - lišejníkových kyselin.

Anatomická stavba stélky:
 1. homeomerická:

  buňky fotobionta a vlákna mykobionta volně rozptýleny; stélka je konzistence rosolovité – díky slizu cyanobionta (r. Collema), vláknité nebo tzv. leprariové (= práškovité, rozpadavé)

 2. heteromerická - diferencovaná na jednotlivé vrstvy:

  • svrchní kůra tvoří pevné izodiametrické buňky mykobionta (mechanická ochrana a omezení výparu)
  • konidiová vrstva obsahuje buňky fotobionta, mezi nimi řídce propleteny hyfy (pronikají do buněk fotobionta haustorii nebo na povrchu tvoří apresoria)
  • dřeňová vrstva obsahuje rozvolněná vlákna mykobionta
  • spodní kůra je stejné stavby jako svrchní (v ní bývají vytvořeny "otvory", jimiž proniká dřeňová vrstva na podklad – tzv. cyfely - slouží pro čerpání vody a živin; je-li namísto "otvorů" spodní kůra přerušena, mluvíme o pseudocyfelách)

  tvar heteromerických stélek určuje mykobiont, zatímco tvar homeomerických stélek spíše fotobiont

Morfologie stélky (u heteromerických stélek):
 1. Ascomycetes

  • korovitá - celou plochou přirostlá (nebo vrostlá) na substrát, obvykle chybí spodní kůra (Rhizocarpon geographicum)
  • lupenitá - plochá, k podkladu přirůstá jen některými místy, tzv. rhiziny, část laločnaté stélky může od podkladu odstávat (Lasalia pustulata, Lobaria pulmonaria, Parmelia physodes, Pseudevernia, Xanthoria parietina)
  • keříčkovitá - se substrátem je v kontaktu jen v bazální části, je vystoupavá nebo převislá (u epifytických druhů, r. Usnea), charakteristická radiální stavba
  • přechodným typem je stélka dimorfická - část stélky je lupenitá (thallus horizontalis) a část keříčkovitě vystoupavá (thallus verticalis)

  Na stélce se mohou tvořit keříčkovité útvary podecia, která na vrcholu nesou plodnice (r. Cladonia). U některých druhů cefalodia = výběžky stélky, ve kterých lokalizován další fotobiont, větš. sinice fixující vzdušný dusík (Azotobacter) – polysymbióza.

 2. Basidiomycetes

  Stélky basidiolišejníků jsou klasifikovány do tří typů (podle typů plodnic stopkovýtrusých hub):

  • kortikoidní (r. Dictionema)
  • klavarioidní (r. Multiclavula)
  • agarikoidní (r. Omphalina)

Rozmnožování:

 1. pohlavní - pouze mykobiont (askospory nebo bazidiospory), následně je závislý na opětovném "setkání" se svým fotobiontem; proto se u některých druhů vyvinuly tzv. hymeniální gonidie (buňky řas pronikají do thecia (hymenia) plodnic a šíří se spolu se sporami)
 2. nepohlavní - společné šíření obou složek:

  • fragmentace stélky
  • soredie – kulovité shluky houbových hyf s buňkami fotobionta, tvoří se buď roztroušeně na povrchu stélky, nebo ve shlucích zvaných sorály
  • isidie - válcovité výrůstky z povrchu stélky se zachovanou heteromerickou stavbou všech tří vrstev
  • fylidie - lupenitá obdoba isidií
  • schizidie - odtržení povrchu stélky s fotobiontem

Systém:

Stélky lišejníků tvoří morfologicky konstantní tvary, které bývají označovány jako druhy (údaje o počtu se liší od 13 500 do 18 000 druhů v cca 500 rodech). Žádná lichenizovaná houba nebyla dosud nalezena samostatně volně žijící, naopak některé z asociovaných řas mohou růst nezávisle na lišejníkové stélce. V současném pojetí jsou podle mykobionta lišejníky řazeny do systému hub jako lichenizované houby:


Texty © 2004-2007 M.Sedlářová, M.Vašutová. Úprava © 2007-2011 J.Sedlář.